Register for Free

Monday, June 28, 2010

थैंक्स FriendFinder.

lk|moG8 kmfO{G8/ åf/f ;]S; kf6{g/ e]l6of] .

Ps lbgsf] s'/f xf] ha d sf7dfG8f}+sf] Ps ;fOj/df j]e ;le{ª\ ub}{lyPF, Pp6f j]e ;fO6df d}n] lk|moG8 kmfOG8/ sf] ln+s e]6]+ . To;df lSns u/]sf] t To;af6 lk|moG8 kmfOG8/sf] k]h vf]lnof] clg To;df Go" d]Da/ aGg] jK;g a6gdf uP/ lSns ubf{ d]Da/ aGgsf nflu kmd{ eg{'kg{] 7fpF cfof] . clg To;df d}n] cfˆgf] ljj/0fx? s]6Lsf] ?kdf e/]+ . To;df d]/f] gfd, lnË, Od]n 7]ufgf klg s]6Lsf] h:t} agfPF . ;Dk"0f{ j]e;fO{6 rnfpg] o'h/ gfd / kf;j8{ klg d}n] e/]sf] Od]n 7]ufgfdf cfpFbf] /x]5 . To; o'h/ gfd / kf;j8{sf] ;xfotfn] d}n] lk|moG8 kmfOG8/ sf] d]Dj/ nlug k]hdf nu Og u/]kl5 d]/f] cGo klxn]g} d]Da/ e};s]sf ;+;f/sf JolQmx?;Fu OG6/g]6df e]6 x'g kfOFbf] /x]5 . To;kl5 d]/f] OG6/g]6df gofF ;fly vf]Hg], e]6\g], s'/fsfgL ug{] sfd a9\b} hfg yfNof] . Ps lbg Pp6f s]l6 ;fyL;Fu rf6 eof] p;n] v'n]/ g} cfˆgf] ;Dk"0f{ s'/f atfO{, d}n] klg s]l6 ;fyLsf] ?kdf d]/f] ljj/0fx? atfPF . o;}u/L a]nf–a]nfdf OG6/g]6df e]6 ub}{ hfg]s'/f ul/of] . ;w}+ e]l6g] lglZrt ;do lgwf{/0f ul/of] . d];]h k7fpg], rf6 ug]{ sfd hf/L /fVb} hfFbf Pslbg dnfO{ of}g ;Dks{ ug{ dg nfUg], t/ s]6f ;fyL kfpg g;s]sf], cfˆgf] s'/f s]6fx?nfO{ eGg g;s]sf] s'/fx? ;d]t cfbfg k|bfg eof] . d}n] h'g s'/f eg]sf] lyPF . p;n] klg To:t}, p;nfO{ dg nfu]/ klg s;}nfO{ jtfpg g;s]sf] s'/f u/L . d}n] t cfkm}n] xftn] cfˆg} zl// d';fg]{, of]gL v]nfpg] u/]sf] s'/f ubf{ p;n] klg To;} u/]sf] ePklg lwt gk'Ug] / s'g} s]6f;Fu of}g ;Dks{ ug{ dg nflu/xg] s'/f u/L .

s]lx lbg kl5 d}n] Ps s]6f;Fu e]6 ePsf] / p;Fu of}g ;Dks{ u/]sf] /f]dfG; p;nfO{ jtfPF . To; kl5 t p;n] emg} cflQP/ egL, P ;fly s;/L xf] t d}n] klg To:tf] of}g ;Dks{ ug]{ s]6f kfpg] < eg]/ ;f]wL clg eGg yfnL— s] ug]{ ;fyL d t Ps pBf]ukltsf] 5f]/L, p:t}sf] 5f]/f;Fu of}g ;Dks{ ug{] s'/f s;/L ug]{ < d]n] x'G5, sf]l;; u?Fnf eg]+ .

s]lx lbg kl5 d;Fu of}g ;Dks{ ug]{ s]6f;Fu g} ;Dks{ u/ g, slt dhf x'G5 . eg] . p;n] elg—To;/L t vf]l;OG5 lg t ltd|f], km]/L Kof/ u/]/ of}g ;Dks{ u/]sL xf}nL < To;kl5 d}n] eg]+—xf]Og, Tof] s]6fnfO{ d}n] Kof/ sxfF u/]sf] 5' / <” p;n] elg—P, xf] / <” To; kl5 d}n] d]/f] jf:tljs kmf]6f] ;lxt Od]ndf k7fP/ s]6f s:tf] nfUof] eg] kl5 p;n] elg—s]6f t l7s} /}5 . To; kl5 d}n] d]/f] jf:tljs kmf]6f] ;lxt Od]ndf k7fP/ s]6f s:tf] nfUof] eg] kl5 p;n] elg—s]6f t l7s} /}5 . t/ slQsf] dhf x'G5, Tof] t of}g ;Dks{ ePkl5 dfq yfxf x'G5 . d}n] rf6df eg]+ —d}n] ltd|f] af/]df ;a} s'/f Tof] s]6fnfO{ atfO;s]sf] 5', Tof] s]6fn] ltdLnfO{ e]6\g rfx]sf] 5 . 9'Ss;Fu p ;Fu s'/f u/ . ;d{ dfGg' kb}{g . clg p;nfO{ d]/f] af:tlas s]6fs} Od]n 7]ufgf n]lv k7fPF .

s]lx lbg kl5 d vf; s]6fs} ?kdf Tof] s]6L;Fu OG6/g]6df e]6\g yfn]+ . d}n] k|ToIf e]6 u?F g t eg]/ k|:tfj u/]F . p;n] x'G5, sxFf e]6f}+ t < style="line-height: 200%;" face="Preeti" size="4">

p;n] atfP adf]lhd d}n] Tof] s]6LnfO{ e]6\g kf]v/fsf] lbklzvf u]i6 xfp;df uPF . lbgsf] # ah]sf] xF'bf] xf], d}n] u]i6 xfp;sf] sf]7f g+=M #!$ df hfFbf pm leq} lyO{, p;n] eg] cg';f/ d u]i6 xfp;sf] l/;]K;gdf ;f]w]/ ;f]em} Tof] sf]7fdf uPsf] lyPF . Tof] sf]7f p;n] l/hj]{zg ul/;s]sL /lx5] . rf/ cf]6f cf}+nfnfO{ s'k|f] kf/]/ pN6f] xftn] 9f]sf xfg]+—6s, 6s,6s,6s, 9f]sf v'n]g, km]l/ xfg]+—6s, 6s,6s,6s”, Psl5g klv{PF . clg km]l/ 9f]sf xfg]+—6s, 6s,6s,6sca eg] aNn 9f]sf vf]lnof] . cf] xf] s]l6 t c;fw} /fd|L /lx5] . d t ;fx|} cflQPF . s] eGnf s;f] unf{, eg]/ . s]6Ln] elg—lalkg xf]Og /”, ;dy{gdf d}n] d'G6f] dfq xNnfPF . p;n] elg—leq} cfpg';\ g . d leq uPF, 9f]sf aGb eof] . d Psl5g cNdndf k/]+, s] u?F, a;F', ls s] u?F h:tf] eof] . lsg, s] eof] <”, p;n] ;f]lw, t/ d gaf]lnsg a;]+ . OG6/g]6df d w]/} ;]S;df cg'ejL h:tf] b]lvPklg jf:tadf d To:tf] lyOg . dnfO{ sxfFaf6, s;/L s'/f ;'? u?F h:tf] e}/x]sf] lyof] . p;n] g} s'/f ;'? u/L ;latf ;Gr} 5] < cF ;Gr} ;latfn] tkfO{+nfO{ klxnf] k6s g]6df kl/ro u/fpFbf tkfO{+ s:tf] x'g' xf]nf eGg] nfu]sf] lyof] . ;ljtfn] dnfO{ tkfO{+sf] af/]df ;a} s'/f atfPsL lyO{ . tkfO{+ t pN6f] s;f] s;f] dflg/xg' ePsf] h:tf] x'G5 . af:tjdf Tof] ;ljtf klg d g} lyPF, OG6/g]6df rf6 ug]{ . d leq leq} bË lyPF of] OG6/g]6sf] sdfn b]v]/, h;n] dnfO{ cfh oxfF;Dd Ps wgf8\o, pBf]ukltsf] 5f]/L;Fu e]6 x'g cj;/ lbnfof] wGo 5 lk|moG8 kmfOG8/ . d}n] o:t} ;f]+Rb} lyPF, p;n] elg—s] ;DemL /x]sf] < cF l7s} 5', uf8Lsf] ysfgn] cln s;f]—s;f] e}/x]sf] 5 ., d}n] eg]+ . P xf] t, Toqf] af6f] ufl8df cfpFbf t x}/fg kf] eOG5 t . h] xf]; d]/f] nflu Toqf] af6f] b'v u/L cfpg' eof] x} .” “o:tL /fd|LnfO{ e]6\g d s;/L 5'6fpF t, 5\of, tkfO{+nfO{ t 7Ýf ug{ klg cfpFbf] /x]5 . cl3 d gcfpFb} g'xfPsf] skfn ldnfpFb} d glhs} a]8df a:g yfnL . s] dufpFm, ef]s nfUof] xf]nf <, s]6fx?n] t cNsf]xn klg lkpF5g, tkfO{+ klg lkpg' x'G5 xf]nf gL x'G5, dufpNffpm gL, klxnf d g'xfpF5', emf]nfaf6 km]g]{ sk8f lgsfn] / d P6]R8 afy?ddf k;]+ .

afy?daf6 cfpFbf t lrsg 8«dl:6s / Dofs8\j]nsf] Unf; t}of/ lyof], p;sf] xftdf cfˆgf] nflu, h'; / j]km/ lyof] . vfg ;'? ub}{ elg cfpg';\ of] tkfO{sf] nflu eGb} lrsg–8«dl:6s / Dofs8\j]nsf] Unf;lt/ xftn] b]vfO{ . d]/f] a'jfn] klg rfv dfg]/ of] lng'x'G5 .

vfOj/L, lgs} a]/ To:t} Vofn 7Ýfx? ul/of] . pm d]/f] glhsdf qmdzM cfpFb} lyO{, d klg s] sd, p;sf] 5]j}df uPF, p;sf] sfvdf xft /fv]+, p;n] d]/f] xft p;sf] sf]dn xftn] ;dfO{, d}n] csf]{ xftn] s'ddf ;dfP/ cfˆgf] 5fltdf p;nfO{ 6f;]F . p;n] s'g} k|lts[of hgfOg . qmdzM d]/f] xft p;sf] 5ftLdf uof] . l6;6{sf] aflx/af6 pgsf] Tof] k'§ k/]sf] b'a}lt/ b'a} xftn] xn'sf;Fu d';f/]+ . cln bkfPF . p;sf] xft cgfof; d]/f] efO ePsf lt/ uof] . d}n] pgsf] d'vd} d]/f] cf]+7 hf]8]+ . cf xf slt ld7f], Tof] sf]dn u'nfjL cf]+7 r':bf t clt cfgGb eof] . pgsf] klg cg'xf/ /ftf] e};s]sf] lyof], eg] nfdf]–nfdf] ;f; tfGb} d]/f] efOnfO{ d]/f] kfOG6sf] aflx/af6g} bkfpFb} lyO{ . d]/f] efO{ 7'nf] e};s]sf] lyof], ca eg] . dnfO{ ca pgsf] k'§ b'wnfO{ aflx/af6 v]nfP/ k'u]g / d}n] leq} xft l5/fP/ b'a} d'G6f v]nfPF . p t emg} cflQP/ :jfF, :jfF / ˆjfF, ˆjfF ug{ yfnL eg], xftn] d]/f] kfOG6sf] Ohf/ vf]Ng yfnL, d]/f] d'vdf pgsf] d'v hf]l8Ps} lyof] . gfs af6 7'nf]–7'nf] / hf]8–hf]8n] ;f; cfO/x]sf] lyof] . d]/f] Ohf/ vf]Ng c;lhnf] ePsf]n] d}n] g} cln ldn]/ p;nfO{ vf]Ng ;lhnf] kf/]+ . pgnfO{ a]8df kN6fP/ d}n] pgsf] ld8\8L vf]lnlbPF, clg pgsf] s6\6'klg yf]/} vf]n]+ / xftn] pgsf] gfgLdf d';f/]+ . yf]/} /f}+ klg cfPsf] /x]5 . d]/f] xft pgsf] gfgLdf kbf{ pgn] cfˆgf] xftn] cg'xf/ 5f]lk, d}n] pgsf] Tof] KjfSs k/]sf] gfgLnfO{ rf6]+ . ca eg], p;n] l56f], l56f] ;f; km]/]/ 56k6fO{ /x]sL lyO{ . pgsf] Tof] gfgLsf] b'nf]af6 NofkNofKtL lrKnf] kbfy{ lg:sL ;s]sf] lyof] . d ca pgsf] dfly r9]/ pgsf] b'nf]df ;':t/L l5/fPF . yf]/} 6fpsf] dfq l5/\of] . cln–cln u/]/ wSsf lb+b} b'a} b'wsf] d'G6fdf xftn] d';fg]{ / b'w r':g] u/]kl5, pgL t emg 56\k6fO{, d}n] wSsf df/]+ . pgn] cln ;':t/L ug'{ g b'Vof] elg, d}n] klxnf] k6s eP/ xf]nf, kl5 l7s x'G5 eg]+ . wSsf db}{ uPF . cf, pd\, c, O{of, cO{of, ;':t/L g, cf, pd\, pd\, cF, cF, pmd\, pmd\, c, c, O{oof, O{oof, cO{, pkm\, pmpF, pmpFpF, O{ooof, . d}n] wSsf dfb{}, pgsf] b'w r':g 5f]l8g . ca eg] d]/f] efO, pgsf] gfgLdf k'/} 3'l;;s]sf] lyof] . hf]8, hf]8n] wSsf dfb}{ lyPF . crfgs, ;gs\–;gs\–;gs\, ;Gg, ;Gg, d]/f] efOn] pgsf] gfgL leq k'/f k'/, ald6 u/\of] . d lgy|'Ss} ePF . s]lxl5g ;Dd xfdL Ps cfk;df cFufnf] xfn]/ To;} ;'Tof}+ . To;kl5 d}n] k'gM pgsf] Tof] gfgLdf lha|f]n] v]nfPF . pgn] klg d]/f] nfO{ r':g dg u/L . p7]/ pgn] d]/f] efO{nfO{ r';L . km]/L kN6fP/ d}n] pgsf] d'vkl§ d]/f] efO{ nfO{ nu]/ pgLdfly g} d]/f] lhp /fv]/ pgsf] gfgLnfO{ rf6]+ . pgn] d]/f] efO{nfO{ v'a r';L . ha, ha, d}n] pgsf] gfgLsf] ljrsf] r'RrfnfO{ r':g] / b'nf]df lha|f] 3'dfpFb} k;fNb} uy]{+, pgn] klg d]/f] efO{nfO{ l56f], l56f] u/L rf6\g] / r':g] ug{ yfnL . xfdL b'a} :jfF, :jfF / ˆjfF, ˆjfF ub}{ lyof}+ . cj d km]/L ;'N6} pgsf] dfyL r9]/ pgsf] Kofn\KofNtL leh]sf] gfgLdf d]/f] efO{ nfO{ 3';fPF . clxn] eg], klxnf h:tf] cK7]/f] ge}sg leq d]/f] efO{ NjfTt} k:of] . ca, pgn] tnaf6 klg tfn lbP/ wsfNg yfnL eg] d}n] dflyaf6 . pgsf] b'wsf d'G6fx? r':g] / v]nfpg] ubf{ t ltgL t c;fB} cflQP/ nfdf] nfdf] ;f; tfg]/ tnaf6 ;d]t tfn ldnfO{ /xL. ppmd\, ccfcf========, l;=========, l;=======, cf]c==========, cd\, c==========, cFv\, cFv\, c========cf===================.

cfh ef]ln klg slxn] sfxL+ kf]v/f hfG5' / p;Fu lwt\ df?g h]n u/]/ cfpF5' .

tkfO{+ klg To:t} ul/ ;fyL agfpg] <

Saturday, June 26, 2010

पुती चाटने कला

आईमाईको पुती चाट्दा निम्न कुराहरु बिचार गरेमा आईमाई हरु असाध्यै उत्तेजनामा आउछन -
- जिब्रो नरम बनाएर हल्का सँग टिसिमा जिब्रोले खेलाइदिने ।
- एसरी जिब्रो खेलाउदा तल माथि र दाँया बाँया अनी सर्कल सबै तरिकाले गर्ने । जुन गर्दा आईमाई बढी कराउछ तेही तरिका बढी गर्ने ।
- बेला बेला मा पुती को प्वालमा पनि जिब्रो छिराइदिने ।- कुनै कुनै आईमाईले पुती मा औंला ले खेलाउदै जिब्रो ले टिसी खेलाइदिएको मन पराउछन । तर कुनै केटीलाई पुतिमा औंला हाल्दा दुख्छ ।एसरी जिब्रो केटी को मालमा खेलाउदा हात ले दुध माड्न चाँही बिर्सनु हुँदैन ।
- बेला बेलामा टिसी र पुतिमा मुख्ले खसी को हद्दी चुसे झै गरेर चुस्दिदा केटी मुर्छा हुन्छे ।
- केटी लाई डोग्गी पोजिसनमा राखेर पछाडि बाट पुती र टिसि मा जिब्रो ले खेलाउने चुस्ने गर्नु पर्छ ।
- ४, ५ दिन सम्म नचिकेको केटीलाई एसो गरिदियो भने चिक्नु अगाडि नै झार्छंन ।

जय होस स्वास्नीमान्छेको ।

अञ्जली यहि नै चाहन्थी । उ मलाई सहयोग गर्न तयार भई । अहिले हाम्रो ओठहरु एक आपसमा बन्द ताला झैं जोडीएका थिए । मेरो लिंग अञ्जलीको योनिमार्गमा अझै भित्र भित्र जाने प्रयासमा थियो । हाम्रो संभोगको क्रमले उपयुक्त नपाउंदै ढोकामा खट्खटाहट सुनियो ।‘बाहिर कोहि आएको छ ।’ मेरो ओठबाट आफ्नो ओठ नहटाई उ बोली ।‘अरु को हुन सक्छ ? उसकै मधु होला ।’ केहि नबोली मैले सोचें । अञ्जली मलाई यो पटक पनि छोडेर ढोकातिर जाली भन्ने लागेर म उस्लाई अझै कसेर समाउंदै थिएं । मेरो पाखुराको बन्धनले के थाम्थ्यो र उस्लाई । उसले मलाई सहजै आफुबाट अलग गरेर बाहिर गई ।म आउंदा उ जस्तो थिई अहिले म संगै सुतेको ठाउंबाट उठेर जाँदा पनि त्यस्तै थिई । उसको पहिरन नै यति सजिलो थियो कि उसलाई कतै केहि सम्हाल्नु पर्ने आवश्यकता नै परेन । मेरो भने नाजुक थियो हालत । फुलिएर छाद्न लागेको लिंग एक्कासी योनिबाट निस्कंदाको रन्को त्यसमाथी मैले कपडा लगाएर सम्हालिनु पर्ने अवस्था । ठुलो गाई माथी जति उक्लिंदा पनि काम फत्ते गर्न नसकेको बहर गोरुको जस्तो स्थितीमा मैले कपडा लगाएं । बाहिर ढोकामा आउनेलाई लिएर अञ्जली कोठामा आईपुग्न कति पनि बेर लाग्दैनथ्यो त्यसैले म सोफामै निक्कै सम्हालिएर बसें ताकी मेरो सन्किएको लिंग शान्त रहोस । बाहिर अर्को नारी आवाज सुनियो सायद कोहि अञ्जलीको केटी साथी आएकि थिई । म पुन अञ्जलीको फोटो अल्बम पल्टाउन थालें । केहिबेर पछि अञ्जली आई ।‘को रहेछ ? ‘ मैले सोधें ।‘क्रिष्टिना , सपिङ्ग जाने कुरा थियो मैले त भुलेछु । मेरो फोन नउठेर मलाई लिन आएकि रहिछे । गईसकी । अब म तयार हुन्छु । हामी पछि भेट्ने नि ल ? खुब मजा आउंदैथियो । ‘ उसले औपचारिकताका साथ मलाई बिदा दिई । म अझै प्यासी नै थिएं । म भित्रको प्यास मेटिन बाँकी नै थियो तर उसले मलाई बिदा दिईसक्दा मैले त्यहाँ करकाप गर्ने ठाउँ नै रहेन । अघि भर्खरैमात्र मैले उसलाई हात नलगाई हिंड्न खोज्दा उसले नपुंशक हौ कि सम्म भन्न पछि परिन । यदि मैले अहिले उसलाई जबर्जस्ती गर्न चाहेंभने फेरी म नै बलात्कारी हुन बेर लाग्दैन । यो संसारको चलन हो । आईमाईले चाहे भने हामी लोग्नेमान्छे लाई जतिबेला पनि सुताउन सक्छन जतिबेला पनि फसाउन सक्छन तर लोग्नेमान्छेको अवस्थालाई ख्याल गरेर आईमाईले कहिल्यै पनि आफ्नो अनुकुलता नहुन्जेल सम्म सम्भोगको लागी साथ दिंदैनन । जय होस स्वास्नीमान्छेको जस्ले भन्छन हामी लोग्नेमान्छेबाट हेपिएका छौ । आज यसरी अञ्जली संगको रतियुद्धमा हारेर फर्कनु पर्दा मलाई अझै भन्न मन लाग्छ जय होस स्वास्नीमान्छेको ।यो कथा जय होस स्वास्नीमान्छेको साथै यस ब्लगमा मैले लेखेका सबै कथाहरु यौनकथाहरु हुन र यिनिहरुको उध्येश्य तपाईंहरुलाई मनोरन्जन प्रदान गर्नुका साथै यौन सम्बन्धी बिसंगतीहरु दर्शाउनु र यौन शिक्षा प्रदान गर्नु हो । मेरा सबै कथाका पात्रहरु काल्पनिक रहेकाछन र रहने छन । कथाको विषयवस्तु भने परोक्ष रुपमा देखेका सुनेका तथा भोगेका घटना क्रममा आधारमा बुनिएका छन । कामदेव

लेखक - कामदेव जतिसुकै नछुट्टीने कोसिस गरेपनि समयको अगाडी हाम्रो के लाग्थ्यो र ? समयलाई बसमा राख्न कहाँ सक्थ्यौं र हामी ? म काठमाण्डौ जानुभन्दा हप्तादिन अगाडी नै विकाश पुनेतिर गयो । विकाशलाई बिदा गर्न म बस स्ट्याण्डसम्म जान पाउने संयोग परेको थियो उध्येश्य भने काठमाण्डौको लागी आफ्नो टिकट बुक गर्नु थियो । छुट्ने बेलातिर विकाशको रुञ्चे अनुहार देखेर मेरो मन पनि भक्कानिएर आएको थियो । हामी त्याहाँ एक अर्काको अंगालोमा कसिएर बिदाईको चुम्बन साटासाट गर्न सक्ने स्थितिमा थिएनौं । केवल सजल नेत्रले एकअर्कालाई हेरेरै हामी बिदा भयौं । त्यसबेला मलाई कुनै गीतको अँश याद आईरहेथ्यो - ‘ समयनै ईश्वर हो समयले हिंडाउंछ तिम्रो मेरो अलग बाटो दोबाटोले छुटाउंछ ….’ तर हाम्रो परिस्थितीमा अहिले दोबाटो आएको भएपनि मिलनको दृढ संकल्प त छँदैथियो ।< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />गाउँमा चौबिसै घण्टा विकाश संगै टाँसिएर त बस्दिनथें म फेरीपनि गाउँमा विकाश छैन भन्ने थाहा भएपछि गाउंनै शुन्य लागेको थियो मलाई । मन त्यसै बिरक्तिएर आएको थियो । एक साता मुश्किलले काटेर म काठमाण्डौ आएं । कलेज शुरु भै सकेको थियो । काठमाण्डौ आउनासाथ यो पटक मलाई केहि बिसञ्चो भएको भएपनि दुईदिन जती आराम गरेर ठिक भएकि थिएं । तेस्रो दिन बिहानै म कलेज जानलाई बस कुरीरहेकि थिएं मेरो नजिकै कसैले बाईक रोक्यो र म तिरै संबोधित भएर बोल्यो , ‘ तपाईंलाई म कहिं छाडीदिन सक्छु ?’ ‘ नो थ्याङ्क्स । मेरो बस आउंछ । ‘ उ तिर खासै ध्यान नदिएर मैले भनें । उसले आफ्नो टाउकोबाट हेल्मेट उतार्दै भन्यो , ‘ तपाईँ यतै कतै बस्नुहुन्छ ? निक्कैदिन भयो मैले तपाईंलाई नदेखेको । भेट्छु भन्ने त लागेको थियो ; आज भेटें ।” हेल्मेट उतारे पछि त्यो मान्छेलाई मैले कहाँ भेटे जस्तो कहाँ देखे जस्तो लागेको थियो । म चुपचाप उसलाई सम्झने कोसिसमा थिएं । मेरो बस आयो र म बसमा चढें । कलेज पुगुञ्जेलसम्म मलाई त्यो मान्छेले सम्झनामा पछ्याईरहयो । कहाँ देखेकि थिएं त्यो मान्छेलाई भनेर मैले सम्झनै सकिनं । भेट्छु भन्ने त लागेको थियो ; आज भेटें उसको पछिल्लो बाक्यले मलाई उसको बारेमा सोच्न बाध्य बनायो । मैले त कहिल्यै उसलाई भेटे जस्तो लाग्दैन , उसले मलाई कहाँ देख्यो होला र भेट्छु भन्ने लागेको होला । दिनभरी मनमा यस्तै खुल्दुली भईरहयो ।अर्कोदिन पनि बिहानै बस पर्खिरहँदा उ बाईकमै देखापर्यो । आज उसको हेल्मेट बाईकमा पछाडी राखेको थियो । मैले उसलाई अझै सम्झन सकेकि थिईनं तर उ भने जन्मौं देखिको परिचित झैं परैबाट मुस्कुराउंदै मेरो छेउमा आयो र मेरो नाम सोध्यो ।‘ सानी । ‘ मैले आफ्नो नाम बताएं । उ किन यसरी मेरो पछि परिरहेको छ ? लव एट फर्स्ट साईट भनेझैं भएको हो कि उसलाई । उ आफुपनि ह्याण्डसम थियो । म पनि कहिं कतै उ प्रति आकर्षित भएकि थिएं कि ? हामीबिच कहिं केही त पक्कै पनि हुनु पर्थ्यो तर कहाँ के थियो मैले बुझ्नै सकिरहेकि थिईनं ।‘सानी त तिम्रो घरको बोलाउने नाम पो होला नि , हैन र ? जे होस राम्रो नाम छ । म रिनभ । तिमीलाई भेटेर खुशी लाग्यो । ‘ उसले म तिर हात बढायो । मैले पनि उ संग हात मिलाउंदै धन्यवाद मलाई पनि खुशी लग्यो भनें । मेरो बस आईसकेको थियो । म जान्छु ल भन्दै बसमा चढ्न अघि बढें । ‘ म पनि एभरेष्टमै पढ्छु । संगै जाने हो ? ‘ उ भन्दैथियो । म बसको ढोकामा पुगीसकेकि थिएं । भित्र छिर्दै म बोलें , ‘ हैन बस नै ठिक छ । थ्याङ्क्स दो । ‘बसभित्र हिंजैमात्र चिनेकी साथी अनिता थिई । म उसैको छेउमा बसें । ‘ रिनभलाई तिमीले कहिले देखि चिनेकी ? ‘ उसको नजिक बस्नासाथ उसले मलाई सोधि । ‘ अहिले भर्खरै । किन र ? ‘ जवाफ दिएर मैले पनि सोधें ।‘ त्यसै । ‘ उसले बताउन चाहिन । केहिबेर चुपलागेर फेरी उ बोली , ‘ यु आर लक्की सानी । आई फील जेलस टु यु । ‘ उसको बोली केहि मधुरो थियो । ‘ ह्वाई ? ह्वाई यु फील जेलस टु मी ?’ मलाई जान्ने उत्सुकता भयो । ‘आई विल टेल यु लेटर , नट नाउ । ‘ अनिताले भनी ।‘ आई नो अनि , ह्वाई यु फील फील जेलस टु हर । ‘ पछाडीबाट अर्को केटा बोल्यो । उसले अनितालाइ अनि मात्रै भन्दोरहेछ । उसले अनि भनेको मलाई राम्रो लाग्यो । ‘ उड यु प्लीज सट अप अवि ? ‘ अनिता बोली । अनिताले पनि उसलाई अवि भन्दा उनिहरु निक्कै घनिष्ट हुन भन्ने बुझिन्थ्यो अथवा उसको नाम अवि मात्र पनि होला ।‘ सानी , दिस बास्टर्ड ईज अविनास । अवि सि इज सानी । ‘ मैले उनिहरुको निकटताको बारेमा सोच्दै गर्दा अनिताले हाम्रो परिचय गराई । `वावो , ह्वाट अ नेम , सानी । ईज दिस योर न्वारानको नेम सानी ? ‘ अविनासले मलाई जिस्काउने शैलीमा भन्यो । बसमा भएका अरुपनि हाँसे । ‘ इज दियर एनि प्रोब्लम विद माई नेम ? ‘ म अविनास प्रति आक्रोशित भएर बोलें । ‘ इन्डिड माई नेम इज सुप्रिया अन माई आईडीज बट आई लाईक सानी मच बेटर ।‘‘ ओके सानी , आई विल कल यु सानी अलवेज ।‘ अविनास भन्दैथियो । वरिपरीका सबै हात हल्लाएर कोहि हाई सानी आई एम सुमित्रा , कोहि हाई सानी आई एम जेम्स , कोहि हाई सानी आई एम एन्जी…….. भन्दैथिए । मैले सबैलाई हात हल्लाएर हाई भनें । हाई हेल्लो भन्नलाई कलेजमा मेरा धेरै साथीहरु भैसकेका थिए तर घनिष्ठता भने अनिता संग थियो । एकदिन लाईब्रेरीमा दुईजना मात्र भएको बेला अनिताले सोधी , ‘ सानी उड यु माईण्ड ईफ आई से समथिङ्ग टु यु ? ‘ मैले भनें , ‘ अफ कोर्स यस । ईफ यु से समथिङ्ग ब्याड टु मी । ‘एकछिन हामी दुबै हाँस्यौं । अनिताले फेरी भनी , ‘ आई एम सिरियस सानी , मैले साँच्ची भनेकि । ‘ उ गंभिर देखिई । ‘ म पनि सिरियस छु सानी । क्यारी अन । ‘ गंभिर बन्ने प्रत्यत्नमा मैले भनें ।‘ यु नो आई……… आई लभ रिनभ एण्ड नाउ आई अफ्रेड द्याट हि ईज पेईङ एटेण्सन टुवार्ड यु । ‘ अनिता मैले भरोसा गर्ने यौटैमात्र साथी । उस्लाई रिनभले मलाई मन पराउंछ भन्ने चिन्ता रहेछ । मलाई कता कता रिस उठे पनि यो कुरालाई सामान्य रुपमा लिएं मैले । म यौटा असल साथी गुमाउन चाहन्नथें । रिनभसंग मेरो त्यस्तो केहि छैन भनेर मैले अनितालाई संझाएं । मैले विकाशको बारेमा पनि उसलाई भनें । सकेसम्म उसलाई विश्वास दिलाएर म ढुक्क थिएं तर त्यस रात अबेर सम्म मेरो मनमा कस्तो बेचैनी रहिरह्यो । भोलीपल्ट मेरो निन्द्रा खुल्दा अबेर भै सकेको थियो । कलेज छुट्ला भनेर हतार हतार गरेर बाहिर निस्कंदा बस छुटिसकेको थियो तर म संधै बस चढ्ने ठाउँमा रिनभ मलाई नै कुरेझैं बसिरहेको थियो । मलाई देख्नासाथ उ बोल्यो , ‘ ढिलो भयो ? आउ संगै जाउं । ‘ म संग बिकल्प थियो पनि होला , जसोतसो म ट्याक्सी गरेर कलेज जान त सक्थें तर त्यसको लागी लाग्ने खर्च जोगाउन सके मलाई क्याण्टीनमा खर्च गर्न हुन्थ्यो त्यसैले म चुपचाप उसको बाईकमा पछाडी बसें । केहिबेर नबोलेरै हामी अगाडी बढिरहयौं । केहि अगाडी पुगेर यौटा पसलको अगाडी बाईक रोक्दै उसले भन्यो , ‘ सानी म सिगरेट लिईहालुं है ।‘ मलाई आपत्ती थिएन म बाईकबाट ओर्लिएर छेउमा उभिएं । उ चुपचाप पसलमा गयो र एक प्याकेट सिगरेट लिएर फर्क्यो । बाईक स्टार्ट गर्दै बोल्यो उ , ‘ सानी तिमीलाई थाहा छ यो पसल ? ‘‘थाहा छैन त ।‘ केहि नसोचिकनै उसको पछाडी बस्दै म बोलें ।‘मैले तिमीलाई यहि पसलमा पहिलो चोटी भेटेको । ‘‘ हो र ? कहिले ? ‘ हाँस्दै बोलें म ‘ मलाई थाहा छैन । ‘‘ भुल्यौ होला तिमीले तर म त्यो भेट कहिले भुल्न सक्दिनं । तिमी त्यसदिन कण्डोम किन्दैथियौ । ,‘ओ माई गड ! ‘ मनमनै बर्बराएं म । ‘ मैले कण्डोम किन्दा पसल बाहिर बसेर चुरोट तान्ने केटा ?’‘ साँच्ची कस्को लागी किनेको तिमीले ? ‘ मेरो मौनता भंग गर्दै रिनभले सोध्यो ।‘ आफ्नै लागी । तर तिमीलाई किन चासो नि मेरो ब्याक्तीगत कुरामा ? ‘ आपत्ती जनाएं मैले ।‘ हैन त्यस्तो केहि हैन । सोधेको नि । ‘ एकछिन चुप लाग्यो उ ।‘ त्यही भएर तिमी मेरो पछि लागेको ? तिमीलाई म त्यस्तो खालको केटी लाग्यो ? ‘ मैले अली कडा बन्ने हिसाबमा भनें ।‘ हैन यार तिमी मलाई गलत बुझ्दैछौ । मलाई त त्यही दिन तिम्रो तर्कशक्ती देखेर पो तिमी मन परेको । म तिमीलाई मन पराउंछु सानी तर मलाई गलत नबुझ । तिमीले मलाई मन पराउंदैनौ भने पनि ठिकै छ । मैले मन पराएको मान्छेले मलाई पनि मन पराउनु पर्छ भन्ने पनि छैन । ‘ रिनभले एकै सासमा उसको मन राख्यो । कति सजिलो कसैको अगाडी मन राख्न ? सहरबजारका केटाहरुलाई केटी मन पराउनु भनेको कुनै सिनेमा मनपराउनु जस्तो हो कि क्या हो ? हामी कलेज पुगीसकेका थियौं । कलेजभित्र म रिनभसंग छिर्दा धेरैले देखे । उनिहरुले सायद गलत अर्थ लगाए होलान । मलाई अनितालाई यो सबै कुरा सुनाउन मन थियो तर उ हामीलाई देखेर पनि नदेखे जस्तै गरेर अर्कोतिर गई । उ रिसाई होला जस्तो लाग्यो र मैले बोलाएं पनि तर उ सुनेको नसुने झैं गई । क्लासरुमभित्र संगै बस्ने अनिता मसंग नबसेर पछाडी गएर बसी । ब्रेक हुनासाथै मैले उसलाई बोलाएं तर उसले सबैको अगाडी मेरो बेईजत गर्दै भनि , ‘ यु फ्रिकिन विच । हाउ डेयर यु टेक राईड विद रिनभ ? आई अलरेडी टोल्ड यु रिनभ ईज माई ब्वाई फ्रेण्ड । आ‘म सरी विच , यु आर नो मोर माई फ्रेण्ड ………….. ‘ अनिताले मेरो कुरै सुनिन । एकोहोरो मलाई गाली गरिरही । निक्कै सिपालु रहिछे उ झगडा गर्न । मैले केहि भन्नै सकिनं न त मन थाम्नै सकें । म क्लासरुममा सबैको अगाडी रोएं ।म रोएको देखेर केहि हाँस्नेहरु थिए । केहि मलाई सम्झाउंदै थिए । सम्झाउनेमा अविनाश पनि थियो । मसंग अरुभन्दा अलिबढि घुलमिल भएको नाताले त्यसबेला मेरो सहारा बन्यो अविनाश । ‘ म घर जान्छु । आज क्लास लिन सक्दिनं । ‘ मैले ट्याक्सी बोलाउन अविनाशको सहयोग मागें । मेरो क्लासमा बस्न सक्ने स्थिती पनि थिएन । अविनाश मलाई बाहिर सम्म छोड्न आयो । दुईतिन दिन सम्म म कलेज जान सकिनं । जानै मन लागेन । मैले कलेज फेर्ने निर्णय गरेकि थिएं । एकदिन अविनाश र सुमित्रा मेरो घर आए र मलाई कलेज जान कर गर्न थाले । मैले उनिहरुलाई कलेज फेर्ने कुरा सुनाएं । उनिहरु दुबैजनाले मलाई गाली गर्दै सम्झाए । मैले अनिताको अगाडी हारेर हैन जितेर देखाउनु पर्छ भन्ने उनिहरुको मान्यता थियो । एक हिसाबले मलाई उनिहरुको कुरा ठिक पनि लाग्यो । रिनभले अनितालाई मनपराउंदैन र अनिताले म संग झगडा गरेको कुरालाई लिएर रिनभले अनितालाई गाली गर्यो भनेर पनि उनिहरुले मलाई सुनाए । मैले भोली देखि कलेज जाने बिचार गरें । भोलीपल्ट बिहान पनि अविनाश र सुमित्रा मलाई लिन आए । अविनाशले पनि नयाँ बाईक किनेको रहेछ , म उनिहरु संगै बहिर निस्कंदा थाहा भयो । ‘ आजदेखि हामी संधै बाईकमा कलेज जाने ।‘ अविनाशले भन्यो ।‘ तर तिम्रो बाईकमा तिनतिन जना कसरी जाने नि ? ‘ मैले जिज्ञासा राखें ।‘ ए , तिमी कहाँ मेरो अविनाशको बाईकमा जान पाउंछौ त ? तिम्रो बाईक उ त्यहाँ छ । ‘ सुमित्राले भनी ।सुमित्राले देखाएतिर रिनभ मुसुमुसु हाँस्दै थियो । उ बाहिर नै मलाई पर्खिरहेको रहेछ , बोल्यो , ‘ जान्छौ हैन मेरो बाईकमा ? ‘म रिनभको बाईकमा बसें । अविनाश र सुमित्रा अविनाशको बाईकमा थिए । अविनाशले अनितालाई मनपराउंथ्यो अनिताले रिनभलाई तर सुमित्राले अविनाशलाई मन पराउदिरहिछे यो मलाई थाहा थिएन र अहिले सुमित्रा र अविनाश जोडी बनिसकेछन । ‘ ब्यावहारले मान्छेलाई मान्छे देखि टाढा पुर्याउंछ । ‘ यो उखान चरितार्थ भएको थियो अनिताको जीवनमा । आजभोली उसको मिल्ने साथी थिएन । म संग बोल्न खोजुंला जस्तो गर्छे कहिलेकाहिं तर म उसलाई वास्ता गर्दिनं । हरेकदिन कलेज जाँदा रिनभ र अविनाश पर्खि पर्खि कलेजको बससंगै बाईक हिंडाउथे । अनितालाई देखाएर जलाउने उनिहरुको चाहना , मेरो पनि त्यही थियो कामना । म अनितालाई जलाउनकै लागी रिनभको पछाडी चपक्कै टाँसीएर बाईकमा बस्थें । रिनभसंग प्रेमको नाटक गर्दागर्दै मलाई रिनभ साँच्चै मनपर्न थाल्यो । सधैं रिनभलाई देखिरहन मन हुन्थ्यो ।आखिर प्रेम भन्नु पनि एक प्रकारले नशा न हो । मलाई रिनभसंग हिंड्ने डुल्ने नशा लागीसकेको थियो त्यही क्रममा सायद मलाई रिनभसंग शारिरिक संबन्ध राख्ने पनि उत्कट ईच्छा भएर आएको थियो । तर कहाँ कसरी म उसलाई यो कुराको प्रस्ताव राख्ने , अलमलमा थिएं । रिनभलाई पनि त्यस्तै भएको हुनुपर्छ तर उसले पनि मलाई प्रस्ताव राख्न सकेको थिएन । एकदिन कलेजबाट फर्किंदै गर्दा रिनभलाई त्यही पसल अगाडी बाईक रोक्न लगाएं र भनें , ‘ रिनभ आज तिमी मेरो घरमा बस्ने ल ? म एक्लै छु घरमा । ‘रिनभ अलमल्ल पर्यो । उ प्रतिक्रियाविहिन देखेर फेरी मैले सोधें , ‘ हुन्छ कि हुन्न ? ‘‘ हुन्छ । भै हाल्छ नि तर तिम्रो आण्टीहरु ? ‘ ‘ वहाँहरु गाउँ जानु भएको छ । अंकलको घरमा कुन्नि कसको बिहे छ रे ।‘ मैले भने , ‘ तिमी केहि कण्डोम किनेर ल्याउंछौ ? ‘ यति भनेपछि मैले रिनभलाई म तिमिसंग सुत्न चाहन्छु अथवा तिमीसंग शारिरिक सम्बन्ध राख्न मन लागेको छ भनिरहनु परेन ।‘ हँ ! ‘ केहि झस्किएर रिनभ बोल्यो , ‘ हुन्छ म गएर आउंछु । ‘रिनभले त्यही पसलबाट केहि कण्डोम लिएर आयो । हामीलाई घरजानु हतार थिएन त्यसैले हामी घुम्न जाने मूडमा थियौं । ‘ भोली कलेज बिदा पनि छ बरु हामी कतै बाहिर जाउं न । ‘ रिनभले उपाय सुझायो , ‘ नगरकोट जाने हो ? ‘मलाई केहि आपत्ती थिएन । घर पुगेर एकरात बस्ने तयारीका साथ हामी बाटो लाग्यौं । बाटैभरी म रिनभसंगको यौनानन्दको कल्पनामा मस्त बनिरहें । त्यसै त ढिलो हिंडेका थियौ हामी त्यसमाथी बाटोमा पर्ने अरु ठाउं पनि घुम्दै आएका थियौ । त्यसैले हामी सांझमा मात्रै गन्तब्यमा आईपुग्यौं र यौटा लजमा बस्यौं ।रात जब म रिनभसंग यौटै बेडमा नग्न अवस्थामा थिएं मलाई विकाश याद आयो । उ के गर्दै होला ? मलाई उसको माया लागेर आयो । विचरा विकाश मलाई सम्झेर सुतेको होला यसबेला । म भने यो के गर्न जाँदैछु ? म विकाशलाई सम्झेर पुरानो यादमा हराईरहेको बेला रिनभ मेरो खुट्टाबाट मलाई चुम्न शुरुगर्दै माथि बढ्दै थियो । जब रिनभको मुख मेरो पेण्टीमाथीबाट मेरो योनिमा आईपुग्यो मैले विकाशलाई सम्झिरहन सकिंन । म उत्तेजनाको चरम उत्कर्समा थिएं । मेरा हातहरु आफ्नै स्तन निचोर्न ब्यस्त थिए । रिनभले उसको दाँतले टोकेर मेरो पेण्टी उतार्ने कोसिस गर्दैथियो मैले ढाड र कुर्कुच्चाको बलले आफ्नो योनिभाग उठाईदिएं । मेरो पेण्टी उतारेर रिनभ मेरो योनि चुस्न थाल्यो । आनन्दको यो क्षणले मलाई स्वर्गको अनुभुती दिलाईरहेथ्यो । मैले रिनभलाई तानेर बेडमा लडाएं र उ माथी चढेर उसको नाडीझैं कडा लिंग आफ्नो मुखमा लिएर चुस्न थालें । हामी एक अर्काको ठिक बिपरित थियौं । रिनभ मेरो योनि चुस्दैथियो म उसको लिंग । केहिबेर सम्म यो प्रक्रिया चलेपछि रिनभले मलाई कम्मरमा समाएर उचाल्दै बेडमा उत्तानो पारेर सुतायो र मेरो कानमा आएर फुस्फुसायो , ‘ सानी , तिमी तयार हो ? ‘ मैले उसको ओठमा एक चुम्बन दिएर मुस्कुराउंदै हो भन्ने संकेत दिएं । रिनभ म माथी चढ्न आयो । उसको शरिरको वजन मेरो शरिरमाथी पर्दा मलाई मसाज गराएझैं हुंदैथियो । मैले आफ्नो दुबै आखा चिम्लिएकी थिएं । मेरो हात रिनभको चौडा ढाड सुम्सुम्याउंदै थिए । रिनभले पनि उसको दुबै हातले मलाई कसिरहेको थियो । यो अवस्थामा उसको लिंग मेरो योनिमा सहजै पस्न सक्ने थिएन त्यसैले मैले मेरो एक हात उसको ढाडबाट हटाएर उसको लिंगमा लगें र उसको मोटो लामो लिंगलाई समाएर मेरो योनिको प्रवेशद्वारमा राखें । रिनभ मलाई भन्दैथियो , ‘ आखा त खोल । किन लाज मानेकि सानी ? ‘ मलाई कतिबेला रिनभको लिंग मेरो योनि भित्र प्रविष्ट हुन्छ र मेरो यौनाग्नी शान्त पार्छ भन्ने हतार भैरहेको थियो । मैले आखा खोलेर पुन रिनभको ओठमा आफ्नो ओठ जोड्दै भने , ‘ छिटो न । ‘ रिनभले हलुकासंग उसको लिंग मेरो योनीभित्र प्रवेश गराउन थाल्यो । उसले म माथी मच्चिएकै तालमा ताल मिलाएर म पनि तलबाट माथीतिर आफ्नो योनि भाग उठाउंदै उसलाई साथ दिन थालें ।
यो अबर्णनिय आनन्दमा डुब्ने क्रममा हामीले ल्याएको कण्डोम पनि प्रयोग गर्न भुलेका रहेछौं । त्यसो त मलाई आफ्नो योनिभित्र कण्डोम रहित लिँगकै घर्षण मन पर्छ । सारा संसार बिर्षेर हामी त्यसरात झिमिक्कै नसुती पटक पटक यौनानन्दमा लीन भै रहयौं………………..
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
Comments (3)

-->
सेक्स कि फिलिङ्ग्स
February 15, 2007
लेखक-कामदेव
त्यो बेलाको उमेरनै त्यस्तै थियो । भर्खरै स्कूल सकेर क्याम्पस जान थालेको । नयाँ जोस र जाँगर थियो तर त्यो नयाँ जोस र जाँगर उच्व शिक्षा लिएर देश र समाजको लागी केहि गर्छु भन्ने पक्कै थिएन । खाली क्याम्पसका केटीहरुलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने ध्याउन्न हुन्थ्यो । केटीहरुको अगाडी स्मार्ट बन्नको लागी जे पनि गरिन्थ्यो । पढ्न भन्दा धेरै खेलकुदमा रुचि लिइन्थ्यो र साँस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा खुब् गीत गाईन्थ्यो । कती केटीहरु हुरुक्कै भएर पछि लाग्थे भने कतीहरु छेउ पर्नै मान्दैनथे । तिनीहरुको नजरमा म सायद भङ्जाहा , फटाहा तेस्तै थिएं होला । आफुलाई भने आफु असल नै छु भन्थें म । त्यसो त खराब पनि त थिईनं नि - पढाईमा अब्बल दर्जाकै नभए पनि राम्रै थिएं । नशाको कुलतमा परेको थिईनं । अहिले सम्झंदा केटीहरुको पछि अलि धेरै लाग्नु नै मात्र मेरो खराबी रहेछ त्यो बेला त्यस्तै राम्रो लाग्थ्यो । मैले धेरै केटीहरु संग संगत गर्ने गरेकोले नै होला आफुले मन पराएकि केटीले भने मलाई वास्तानै गर्दिनथी - त्यो बेलाकै भाषामा भन्ने हो मलाई उसले बाल दिन्नथी । आज उ कहाँ छे के गर्दैछे थाहा छैन । उस्को नाम अर्कै थियो । साथीहरुले उस्लाई अर्कै नामले बोलाउंथे । मैले अर्कै नाम दिएको थिएं उस्लाई । म उस्लाई बिजुली भन्थें । कुनैबेला उ संग बोल्ने मौका परेर बोलाउंदा पनि बिजुली भन्दा उ म संग झनै रिसाउथी । मलाई गाली पनि गर्थी र पनि उस्लाई म हृदयदेखि नै मनपराउंथे त्यसैले उसले मलाई गाली गर्दा पनि म उ संग रिसाउदिनथें । मलाई एकदिन उस्लाई आफ्नो बनाएरै छाड्छु भन्ने अठोट थियो । समय बित्दै गयो । प्रमाणपत्र तहको पढाई सकियो तर उसको मन जित्न सकिनं । स्नातक तह पढ्नको लागी उ बाहिर जाने कुरा सुनें कहाँ जान्छे भन्ने पत्ता लगाएर म पनि त्यहीं जाने भएको थिएं तर त्यही क्याम्पसमा पढ्ने भई उ । मलाई झन ढुक्क भयो । मेरो प्रयास जारी थियो उसको मन जित्नको लागी । म उसलाई चोखो प्रेम गर्थें कि गर्दिनथें थाहा थिएन मलाई । हुरुक्कै भएको थिएं म उसको प्रेममा । म बिजुलीसंगको सहबासको कल्पना गर्थें । रातभरी उसलाई कल्पेर म निदाउंनै सक्दिनं थें । पढ्न बस्दा मेरो ओछ्यानमा सुतेर पढ्ने बानी थियो । जब उसलाई कल्पिन्थें अनि उत्तानो परेर सुतेर पढ्दा किताबभरी उसको अनुहार देख्थें । घोप्टो परेर पढ्दा पनि उसैको कल्पनामा मेरो लिंग सन्किएर आउंथ्यो र ओछ्यानमा रडक रडक गरेर खपिनसक्नु हुन्थ्यो । धेरै पटक उसको बाटो छेकेर उसलाई प्रेमको प्रस्ताव पनि राखेको थिएं तर उसले सधैं मलाई बेवास्ता गरिरहन्थी । स्नातकको दोश्रो बर्षमा एकदिन मैले उसलाई क्याम्पसको पछाडी तिर बगैंचामा एक्लै देखें र मौका छोपेर म उसको नजिकै गएं । मेरो आशक्तीले उसलाई छोईसकेको रहेछ । उसैले मलाई अलि सभ्य बन्न अनुरोध गर्दै म संग प्रेम गर्छु भनी । मलाई एकैपलमा संसार जितेको जस्तो भयो । त्यसपछि हाम्रो भेटघाटको क्रम शुरु भयो । हरेक भेटमा म उसलाई छुने , चुम्बन गर्ने प्रयास गर्थें तर उसले कहिल्यै स्विकृती दिईन । बिहे नगरी म संग त्यस्ता कृयाकलाप नगर्ने अठोट दोहोर्याईरहन्थी उ । मलाई भने उ संग संभोग गर्ने सनक चढेर आउंथ्यो । उसलाई देख्ने बित्तिकै म मा उसको ओठ चुस्ने , स्तन खेलाउने अनि संभोग गर्ने ईच्छा हुन्थ्यो तर चोखो मायामा यस्ता अनैतिक कृयाकलापहरु गरिरहनु हुंदैन । यस्तो गर्यो भने त्यो माया चोखो हुंदैन भन्थी । म पनि बाध्य हुन्थें हो चोखो मायामा यस्तो काम गर्नु हुंदैन भनेर । म पनि उपायले केहि नलागे पछि बिहे गर्ने अनि मात्र यौन सम्बन्ध राख्ने कुरामा दिमागले तयार भएको थिएं । स्नातकको तेस्रो बर्ष शुरु भई सकेको थियो । झन्डै दुई महिना जति तेस्रो बर्षको पढाई भै सकेपछि अचानक मेरी बिजुली क्याम्पस आउन छाडी । केहि पर्यो होला , आउँछे होला भन्दाभन्दै दुई साता बित्यो तर पनि आईन अन्तत म उस्को खै खबर गर्न उसको गाउँ तिर गएं । धेरै टाढा थियो उसको गाउँ । उसको गाउँ पुगेर पो थाहा भयो उसको त बिहे भै सकेछ । नमिठो लाग्यो तर छाँगाबाट खसे जस्तो पनि भईनं म । उसको चोखो माया देखेर माया शब्दसंग पनि घिन लाग्यो मलाई । बरु उसलाई अलि बढी नै कर गरेर बेलैमा उ संग अनैतिक नै सहि यौन कृडा गरिहालेको भए पो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो । मेरो आँखामा उसको बिजुलीकै बल्ब जस्तो उज्यालो अनुहार , लोभ लाग्दा छाती , रसिला देखिने ओठ ईत्यादी सम्पुर्ण अंगहरु क्रमश आउंदै हराउंदै गर्न थाल्यो । बिजुली संगको मेरो सम्बन्ध माया हो कि छाँया हो ? सपना हो कि बिपना हो ? चोखो हो कि जुठो हो ? सत्य हो कि झुटो हो ? अन्यौलमा परें म । बिजुलीको माया (मायानै भनुं न आकर्षण नै भए पनि) मा म रुन सकिनं । मन केहि खिन्न भएको अवस्य थियो । त्यसपछिका दिनमा मलाई केटीहरुको पछि लाग्न मन लागेन । झन्डै दुई महिना जति मलाई बिजुलीको यादले रक्सीको ह्याङ्ग ओभरले झमझम बनाएझैं रनन बनाएको थियो । बिजुली संगको बियोगले खासै गार्हो नभएरै स्नातक सकियो मेरो । म नजिकै को स्कूलमा पढाउन थालें । स्नातकोत्तरको लागी मैले प्राईवेट पढ्ने बिचार गरेको थिएं । उमेरले होला मलाई निक्कै परिपक्व बनएको थियो । म परिवार प्रति जिम्मेवार थिएं । समाज प्रतिपनि मेरो केहि कर्त्बय छ भन्ने बोध भएको थियो । त्यसपछिका दिनमा मैले कहिल्यै केटीहरुलाई आफुतिर आकर्षित भईदिए हुन्थ्यो भन्ने सोचिनं । दशैंको बेलातिर एकदिन बेलुका तिर म बाहिर गएर घर फर्किंदै थिएं । मलाई बस चढेर झण्डै चौध किलोमिटर जती जान बांकी थियो आफ्नो गाउंसम्म पुग्नलाई । यात्रीहरुको घुईँचोमा म पनि बस भित्र छिरें । बस्ने सिट पाउने त कुरै थिएन । कथंकदाचित सिट पाईहालेको भए पनि पुढापाका वा नानीसंग भएका आईमाईहरुलाई सिट छोडिदिनु नै पर्थ्यो । त्यसो त यो बाटोमा मैले धेरै पटक बसको छतमा बसेर यात्रा गरेको छु । त्यो दिन पनि छतमा बस्ने बिचार नगरेको हैन तर छतमा पनि खुट्टाहाल्ने ठाउँ कहाँ थियो र ? त्यसमाथी कच्चिबाटोमा धुलोले छोपेर यात्र पार गरुञ्जेलमा आफैंले आफैंलाई चिन्न नसकिने भइन्थ्यो त्यसैले बरु गर्मीमै गुम्सिएर भएपनि बस भित्रनै छिरेर जाने बिचारले म बसभित्र पसें । बस हिंड्नै लाग्दा मैले मेरो पछाडी घुस्रिंदै म संगै टांसीएर बिजुली उभिएको देखें । धेरैजसो यात्रीहरु चिनेजानेकै थिए बसमा । बिजुली तिर फर्किएं म । उ पनि असमञ्जसमा परे जस्ती देखिएकि थिई । मैले उसको हालखबर सोधें । जवाफ दिएर उसले पनि मलाई सञ्चो बिसञ्चो सोधि । सामान्य भलाकुसारी बाहेक हामी अरु कुरा गर्न सक्ने स्थितीमा थिएनौं । मलाई बिजुलीसंग धेरै कुरा गर्न मन लागेको थियो तर त्यहाँ संभव थिएन । बिजुलीलाइ हेर्दा मेरो छेउमा उभिन नपरे पनि हुन्थ्यो जस्तो मनस्थिती देखिन्थ्यो । नयाँ दुलही जस्तै रातो साडी र रातै ब्लाउजमा बिजुली बिछट्टै सुन्दरी देखिएकि थिई । उसको सिउंदोको सिंदुर पसिनाले केहि बगे जस्तो भएर निधारतिर हल्का रातो धर्सा बसेको थियो । निधारमा लगाएको रातै टिकाले सार्है खुलेकि बिजुलीले यौटा हातले बसको सिलिङ्गमा डण्डी समाएको बेला शरिरभरी पसिना आएर काखीमुनी ब्लाउज भिजेको देखिन्थ्यो । कच्चि बाटोमा घच्याक र घुचुक गर्दै बस हिंडीसकेको थियो । उसको कसिलो ब्लाउजमा देखिने छातीको उचाईहरु सारीको सप्कोले छोपेकि भएपनि त्यो भिंडमा सारीको सप्को एकातिर सरेर मलाई घोच्दैथिए । त्यसरी उसको स्तनहरु मेरो छाती र कुमतिर ठोकिंन आउंदा उसको अनुहार लाजले शर्माएको थियो । मलाई पनि केहि अप्ठ्यारो महसुस भयो र म उसलाई पछिल्तिर पारेर अर्कोतिर फर्किएं । ठाउँ नै सरेर जाने त नसोचे पनि हुन्थ्यो त्यो भिंडमा । अर्कोतिर फर्के पछि पनि झन साह्रो मेरो ढाडमा बिजुलीको कसिलो स्तनहरुको घर्षण महसुस गरिरहेको थिएं मैले । खै के भएको मलाई ? त्यो भिंडमा पनि बिजुलीको स्पर्सले मलाई उत्तेजित तुल्यायो । म पहिलेकि बिजुली र अहिलेकि बिजुलीमा तुलना गर्दै आफ्नो ढाडमा उसको स्तनको घर्षणको आनन्द लिंदै थिएं । बाटोमा निक्कै ठाउँमा गाडी रोकिंदै चल्दैथियो । रोकिंदा दुई जना बसबाट ओर्लिए भने आठजना चढ्थे त्यसैले बसमा भिंडकम हुने छाँटकाँट नै थिएन । भिंड अझै बढेको जस्तो लाग्थ्यो । जती बस हिंड्थ्यो घच्याक घुचुक गर्दै त्यतीनै बिजुलीको छाती मेरो ढाडमा झन बेस्करी रगडिन्थ्यो । म मा कस्ता कस्ता कल्पनाहरु खेल्दैथिए । बिजुली मेरी भएकि भए त्यो मेरो ढाडमा रगडिने कसिला स्तनहरुमा मेरो अधिकार हुनेथियो भन्दै म कल्पनामै बिजुलीलाई अंगालो हालेर , चुम्न थालें । त्यत्रो भिंडमै पनि म कल्पनामा बिजुलीको स्तनसंग खेल्दैथिएं । बिजुलीको स्तन अझै सार्हो मेरो ढाडमा रगडिईरहेको थियो । बिजुलीले जानी जानी मेरो ढाडमा स्तन दल्दैछे जस्तो लाग्दैथियो मलाई । लाजै पचेको त होला मलाई , कि पहिले बिजुली संग यौनकृडा गर्न नपाएकोले गर्दा पो हो कि ? - त्यत्रो भिंडमा पनि मेरो लिंग सनक्क भएर आएको थियो । सके लिंगको मुखभरी बिजुलीको नाउँमा पानी पनि आएको थियो होला । म बिजुलीको स्तनसंग घोटीएर भरपुर यौन आनन्द उठाईरहेको थिएं । मेरो बसबाट ओर्लने बेला आउनै लागेकोले बिजुलीसंग बिदा माग्नको लागी म बिजुली भएतिर फर्किएं । त्यसबेला पो देखें मेरो पछाडी त हाम्रै गाउंको जिरे कामी पो उभिएको थियो । बिजुली त अघिनै कतिखेर बसको पल्लो छेउमा पुगिसकेकिरहिछे । मेरो ढाडमा त बुढो बुढो उमेरको होचो होचो काँठीको जिरे कामीको टाउको पो अघिनै कतिखेर देखि घोटीईरहेको रहेछ । एकैछिन त मलाई जिरे कामी देखि रिस उठ्यो तर बिचरा त्यो बुढो जिरे कामीको के गल्ती थियो र ? उसको टाउको आफ्नो ढाडमा घोटिंदा बिजुलीको स्तन सम्झेर मेरो लिंग समेत सनक्कै भएको थियो । धत् कस्तो हो यो सेक्स भन्ने कुरा पनि । सेक्स भन्नु फिलिङ्ग्स भन्दा पर केहि हैन रहेछ भनेर त्यहिबेला नै बुझें मैले । परबाट बिजुलीले मेरो मनोदशा छर्लङ्गै बुझेझैं मलाई नै हेर्दैथिई म लाजले पानी पानी भएं ।
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
Comments (15)

-->
कुमारी आमा - भाग २
February 3, 2007
लेखक - कामदेव
एउटै गाउँ भएपनि विकाशको र मेरो घर अलि टाढै पर्थ्यो । निक्कै दिन भएको थियो हाम्रो भेट नभएको । विकाशले मलाई प्रेम गर्छ भन्ने थाहा पाएदेखि मेरो भुईँमा खुट्टानै थिएन । मन पनि सिमलको फूल जस्तो ( भुवा हो हुनत फूल भन्छौ हामी ) हलुँगो भएको थियो । त्यसै नाचुँ नाचुँ जस्तो लाग्थ्यो । विकाशलाई भेट्न जान मन लागिरहेको थियो त्यसैले धेरै अगाडी देखि म संग रहेको विकाशको कापी पुर्याउन जाने बहाना बनाएर जाने विचार गरें र ऐना अगाडी बसेर सिँगारिन थालें । मलाई सिँगार गर्नै पर्ने त थिएन तर पनि आफ्नो मनपर्ने मान्छे संग जाँदा अलि राम्री हुन मनलागेको थियो । अनुहारको सिँगार पटार सकेर म ऐनामा हेर्दै आफ्नो स्तन खेलाउन थालिसकेछु । म किन यस्ती बहुलाई भएकि ? आफैं छक्क पर्छु । सायद मेरो प्रकृती नै यस्तो हो कि ? अलिकती फुर्सद पाएंभने म किन यौनाङ्गहरु खेलाउंछु ? विकाशले भनेझैं म उम्लिएर पोखिन बेर छैन । विकाशको कुराको सम्झनाले सम्हालिएर म विकाशको घर गएं । सुनसान थियो घर । सायद कोहि थिएनन । म फर्कन लाग्दै गर्दा विकाशकि दिदीले बोलाउनु भयो , ‘ अरे सानी ? किन आकि थ्यौ ? फेरी फर्कन लाग्यौ त ? ‘

‘नमस्ते कुसुम दिदी ‘ नमस्ते गर्दै म बोलें , ‘ म त कसैलाई नदेखेर जान आँटेकि । यो विकाशको कापी दिनु थ्यो र । विकाश कहाँ छन? ‘
‘ ए ! विकाश र बाबा त हिंजो पुने जानु भयो त । हाम्रो विकाशलाई पुनेमा पढाउने अरे । साँच्चि तिमी कहाँ पढ्ने ?’ नमस्ते फर्काउंदै कुसुम दिदीले सोध्नु भयो । हाम्रो प्लस टु ( दश जोड दुई ) को पढाई सकिएको थियो । भर्खरै परिक्षाफल निस्किएर अब अगाडी कहाँ पढ्ने भन्ने कुरा हुंदै थियो ।
‘ खै दिदी , बुबाले त काठ्माण्डौ पठाउंछु भन्नु भएको थियो । उतै पढ्छु होला आण्टीको मा बसेर । ‘ मैले भनें , ‘ अनि दिदी म संग त बिकाशले काठ्माण्डौ नै पढ्ने भन्थे त ? ‘
‘ भन्छ नि त्यसले । बाबाले त्यसलाई पुनेबाट एम बि ए गराउने भन्नुहुंदैछ । बि एम सि सि मै पढ्छ होला त्यो पनि । ‘ त्यही ब्रेहान महाराष्ट्र कलेज अफ कमर्समा कुसुम दिदीले पनि पढ्नु भएको थियो । अहिले बिहे भै सकेर साउने पानी छल्न आउनुभएको थियो दिदी । नाम अनुशार नै राम्री हुनुहुन्थ्यो कुसुम दिदी । सानोमा हामीलाइ ट्युसन पढाउनु हुन्थ्यो । कतिपल्ट विकाश र मलाई लोग्ने स्वास्नी भई खेल्दै गर्दा रंगेहात पक्रनु भएको पनि थियो । पछि सम्म पनि मलाई भेट्दा के छ बुहारी भनेर जिस्काई रहनुहुन्थ्यो त्यसैले म कुसुम दिदीको नजिक त्यती पर्दिनंथें । कुसुम दिदी अझै के के भन्नु हुंदैथियो तर यता मेरो मनमा भने चट्याङ्ग परिसकेको थियो । काठमाण्डौमा पढ्न गएपछि स्वतन्त्र भएर विकाश संग घुम्न पाउने कल्पनामा डुब्न थालिसकेकि मलाई दिदीको खबरले मर्माहत बनायो । म टोलाएको देखेर होला दिदीले के भयो सानी , किन टोलाएकि भन्नु हुंदै थियो । म केहि हैन दिदी भन्दै बिदा भएर घर फर्कें ।
मलाई विकाश संग बेस्करी रिस उठेको थियो । आवोस न अनि जानेकि छु भन्दै म मुर्मुरिरहेकि थिएं तर विकाश पुनेबाट फर्किनु अगाडी नै मलाई पनि काठमाण्डौ जानु पर्यो । म पनि बुबासंग काठमाण्डौ गएं । मैतीदेवीको यौटा गल्लीभित्र आण्टीको घर थियो । म पहिले आउंदा आण्टीहरु महाराजगंजतिर बस्नु हुन्थ्यो । मलाई यो काठमाण्डौ पहिले पनि मननपरेको यो पाली पनि मन परेन । कसरी यस्तो ठाउँमा बसेर पढ्नु होला ? कि पछि बस्दै गएपछि राम्रो लाग्छ कि ? मैले पढ्ने कलेज चाहिँ नयाँ बानेश्वरमा थियो । कलेज शुरु भएपछि हरेक बिहान मैतीदेवी मन्दिर अगाडीबाट कलेजको बसमा जानु पर्ने ।
सबैकुराको निधो भएर भोलिपल्ट बिहान हामी घर फर्किने भएका थियौ । अघिल्लो साँझ म मौका छोपेर एक्लै घुम्न निस्कें । मलाई केहि कण्डोम किन्नु थियो । हुनत विकाशले अबको भेटमा म कण्डोम लिएर आउंछु भनेको थियो तर म भन्दा सोझो छ विकाश । नल्याएर पछि मलाई त किन्न लाज लाग्यो सानी भन्न सक्छ । मैले पनि किनिंन र उसले पनि ल्याएन भने उ संगको मेरो संभोगको ईच्छा अर्को भेटमा पनि तुहिएर जान सक्छ ।
साँझको बेला जुन पसलमा पनि मानिसहरुको धुईरो थियो । धेरै मानिसहरु भएको पसलमा गएर कण्डोम माग्न मलाई कता कता कुरि कुरि लाग्दै थियो तर मेरो लागि ग्राहकको घुँईचो नभएको पसल कहाँ हुन्थ्यो र ? जे परोस , म नकिनि नछाड्ने अठोटमा पुगें र अलि सुनसान देखिने यौटा पसलमा छिरें । पसले अलि उमेर ढल्केको काठमाण्डौकै रैथाने जस्तो देखिन्थ्यो । बाहिर पट्टी बेञ्चमा यौटा युवक चुरोटको मज्जा लुट्दै थियो । सायद पसले र त्यो युवक बात मार्दै थिए ।
‘ साउजी , मलाई एक प्याकेट कण्डोम दिनुहोस न प्लीज । ‘ मैले पसलेतिर मुखरित भएर भनें । रेडियो ट्युनिङ्ग गर्दै पसले कुनै समाचार खोज्दैथियो वा एफ एममा गीत खोज्दैथियो , झस्किएर अलि ठुला ठुला आँखा ( भन्छन नि विस्फारित लोचन ) बनाएर म तिर हेरेर बोल्यो , ‘ हजुर के भन्नु भो टपाईंले ? ‘ उसको अनुहारको भावले प्रष्ट पार्थ्यो कि उ अचम्ममा परेको छ अनि मलाई जिस्काउने दाउमा पनि । ‘ मैले भने कि , मलाई एक प्याकेट कण्डोम दिनुहोस । ‘ दोहोर्याएं मैले ।
‘ ए हस् ‘ बनावटी नम्रताको साथ भन्यो उसले , ‘ तर टपाईं ट बे भको जस्टो डेखिडैन । हेर्डा अझै कुमारी डेखिन्छ । ‘
पसलेको कुराले मेरो रिसको पारो एकैचोटी माथि चढ्यो । म अलि कडा भएर बोलें , ‘ हेर्नुस साउजी , तपाईं मतलब भन्दा बाहिर जानुहुंदैछ । म कुमारी हुँ या बिवाहिता हुँ या बिधवा हुँ त्यो संग तपाईलाई के को टाउको दुखाई ? तपाईँ पसल थापेर बस्नु भएको छ र पसलमा कण्डोम पनि बेचिन्छ भनेर यत्रो बोर्डपनि राख्नु भएको छ । जब बेच्न तपाईं बस्नु भएको छ भने ग्राहकहरु किन्न आउंदा फेरी के को आपत्ती ? ग्राहकहरु कुमारी हुन कि बिवाहिता हुन कि बुढि हुन ; बेच्नेले रिपोर्ट त राख्नु पर्दैन होला नि ? ‘ पसले कण्डोमको प्याकेट तिर लम्कंदै थियो । बेञ्चमा बसेको युवक राम्रै चित्त बुझेझैं गरेर हाँस्यो र भन्यो , ‘ सहि कुरा हो । तपाईंलाई के आपत्ती नि साउजी , जस्लाई जे आवस्यकता हुन्छ उसले त्यहि किन्छ —- ‘ चिन्नु न जान्नु घचेटीमाग्नु । उसको कुरालाई बिचैमा काटेर म उ तर्फ लक्ष्य गर्दै बोलें , ‘ धन्यवाद महाशय । तर तपाईं चुरोटकै मज्जा लिंदै गर्नुहोस । हाम्रो बिचमा तपाईंको आवश्यकता छैन । ‘ उ चुप लाग्यो तर यता साउजीको घैंटोमा घाम लागेझैं पसल थर्काउंदै कुनै रेडियो नाटकमा राक्षस हाँसे झैं हांस्न थाल्यो ।
एकैछिन त मलाई त्यहाँ हाँसोको पात्र बन्दैछु कि जस्तो पनि लाग्यो । मलाई त्यहाँबाट कन्डोम लिएर छिट्टो उम्कन पाए हुन्थ्यो जस्तो भएर पसलेलाई अलि छिट्टो गर्न भनें । पसलेले कन्डोमको प्याकेट म तर्फ बढाउदै भन्यो , ‘ ल लिनुहोस बैनी , मैले ट टपाईँलाई नराम्रो भन्न खोजेको ठिंन टर टपाईँ ट टेसै रिसाउनु भो टर आज सम्म मेरो पसलमा केटी आर कण्डोम किनेको मलाई ठा ठेन । ‘
पैसा तिरेर मैले कण्डोमको प्याकेट आफ्नो ह्याण्ड ब्यागमा राख्दै भनें , ‘ धन्यवाद । आज देख्नु भयो नि हैन ? धन्दा नमान्नुस मैले कण्डोम किनें भनेर कसैले तपाईंको पसल अगाडी टायर बाल्दैन न तपाईंले केटीलाई कण्डोम बेच्नु भयो भनेर कसैले तपाईंको पसल बन्द गर्छन ।‘ म पसलबाट निस्किएं । बाहिर बसेको युवक नसकिने भयो आजभोलीका केटीहरुलाई भन्दैथियो । म सुनेको नसुन्यै हिंडिदिएं । उनिहरुले सायद मेरो निक्कै कुरा काटे होलान । काटे के त ? म आफुलाई चाहिने जे सुकै कुरा किन्न सक्छु नि । किन मान्छेहरु जाबो कण्डोम पनि केटीले किन्दा चाँही गैह्र कानुनी काम भए जत्तिकै गर्छन ? यस्तै सोच्दै म आण्टीको घर पुगें ।
भोलीपल्ट बिहान सबेरै हामी फर्कियौं । साँझतिर घर आईपुग्दा मलाई साह्रै खुशी लाग्यो । मलाई आफ्नो गाउँ भन्दा प्यारो अरु कुनै ठाउँ पनि लाग्दैन । सबैलाई त्यस्तै हुँदो हो । केहि दिनको लागी म कतै गएं भने कहिले आफ्नो घरगाउँ फर्कनु जस्तो लाग्छ मलाई । प्रत्येक साँझ घाम अस्ताउंदा र प्रत्येक बिहान घाम झुल्किंदा मलाई आफ्नै घरगाउँमा हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अझ त्यसमाथी यो पल्ट विकाश संगको भेटमा हुने आनन्ददायि यौनकृडाको कल्पनाले मलाई त्यसै त्यसै पुलकित बनाएको थियो ।
भन्नलाई त मान्छेहरु अजिँगरको आहारा दैबले जुराउंछ भन्ने गर्छन तर विचरा अजिँगर आहारा नपाएर महिनौं सम्म भोकै पनि बस्दो हो नि ; भन्नेहरुलाई के थाहा ? त्यस्तै विकाश र मेरो भेट हुने दिन पनि जुर्न आँटेको थिएन । पढ्नलाई विकाशको पुने जाने दिन र मेरो काठमाण्डौ जाने दिन नजिकिंदै थियो । म भित्र भने अति नै छट्पटी भै रहेको थियो । आफुले किनेर ल्याएको कण्डोमको प्याकेट कैले यो ब्यागमा कैले त्यो झोलामा लुकाउथें म । हुनत मेरो कोठामा पसेर छापछाप्ती गर्ने कोहि थिएनन तर पनि कसैले भेटीहाल्ला कि भन्ने जस्तो हुन्थ्यो । दिउंसो भने म त्यसलाई कुनै उपायले साथमै राख्थें । कतै विकाश संग भेट भएर त्यसको सदुपयोग गर्ने अवशर मिलिहाल्छ कि भन्ने आशा मनमा हुन्थ्यो ।
एकदिन त्यसरी नै छट्पटीदै म कोठामै बसिरहेकि थिएं । बुबा सधै झैं आजपनि बिहानै अफिस जानु भएको साँझमा मात्रै फर्कनु हुन्थ्यो । आमा पनि आज किनमेल गर्न बजार जानु भएको थियो । फर्कन आमालाई पनि निक्कै समय लाग्थ्यो । भाई साथीहरु संग मिलेर गुलेली खेल्न कुन मुलुक पुगेको होला । छुट्टी छ आजभोली त्यसको स्कूल पनि , त्यसैले खेल्नमा मस्त हुन्छ दिनभर साँझ गाँस टिप्न आईपुग्छ । म घरमा एक्लै थिएं । ब्यागबाट कण्डोमको प्याकेट निकालेर हेर्दै मनमनै बेकारै हुनेभयो भन्दैथिएं । एक्कासी तलबाट विकाशले बोलाएको जस्तै लाग्यो । भ्रम होला । विकाशको बारेमा धेरै सोचेर मलाई प्राय यस्तै भ्रम हुन्छ । फेरी विकाशकै आवाजले मलाई बोलाएको सुनें । झ्यालबाट तल चिहाएर हेर्दा विकास आँगनबाट मेरै झ्याल तिर हेर्दैथियो ।
मेरो खुशीको सिमा रहेन । विकाशलाई माथी बोलाएं । उ कोठाभित्र छिर्नासाथ म उसलाई अंगाल्न पुगें । विकाश संग मलाई उठेको रिस मरिसकेको थियो तर उ पो म संग रिसाएको रहेछ । ‘ सानी तिमीले यो के लेखेको ? कति सम्झाउंदा पनि नमान्ने तिमी त । ‘ उसले यौटा कागजको टुक्रामा मैले उसैलाई लेखेको प्रेमको चिठ्ठी देखाउंदै भन्यो , ‘ दिदीले सबै हेर्नु भएछ । मलाई त दिदीले पो दिनु भएको । धन्न घरमा कसैलाई भनिदिनु भएन ।‘
त्यो चिठ्ठी मैले विकाशको कापीमा लेखेको थिएं र विकाशलाई पुर्याउन गएको दिन कुसुम दिदीलाई छोडेर आएको थिएं । त्यतीबेला मलाई त्यो कापीभित्र चिठ्ठी लेखेको छु भन्ने होस नै भएनछ । विकाशलाई अंगालोमा कस्दै मैले भनें , ‘ तिम्री दिदीले मलाई बुहारी भन्न हुन्छ भने मैले वहाँको भाईलाई चिठ्ठी लेख्न हुंदैन ? ‘
विकाशले मलाई अंगालो हालेर उचाल्दै मेरो पलङ्गमा बसायो । उसको नजर टेबलमा मैले राखेको कण्डोममा परेछ । के के न भए जस्तै गरेर भन्यो , ‘ अरे यो काँ बाट आयो ? ‘
‘ मैले किनेर ल्याएकि नि , तिमी किन्छौ कि किन्दैनौ भनेर ।‘ उसले तुरुन्तै आफ्नो खल्तीबाट कण्डोम निकाल्दै भन्यो , ‘ ल्याको थें नि मैले पनि ।‘
उसले जिन्सको पाईण्ट लगाएको थियो । त्यसैमाथी बाट उसको लिंग सुम्सुम्याउंदै मैले भनें , ‘ आज काम लगाउनु पर्छ यस्लाई । ‘
वयस्क भै सकेपछि को यो हाम्रो दोश्रो मिलन थियो । पहिलो मिलनमा भन्दा आज अलि बढि अनुभवी भएझैं देखिन्थ्यो विकाश । आज मैले कुर्ता सलवार लगाएकि थिएं । कुर्ता माथिबाटै मेरा कसिएका दुई स्तन खेलाउदै हुन्छ भन्यो र मेरो गर्दन तिर चुम्न थाल्यो । त्याँहा त्यतीबेला कोहि आउलान भन्ने मलाई डर चिन्ता थिएन । मैले तलबाट माथितिर सोहोरेर कुर्ता फुकालें । महिनौं सम्म कारावासको सजाय भोगेर उन्मुक्ती पाए झैं मेरा दुई स्तनहरु आजाद भए तर लगत्तै फरार कैदी प्रहरीको गिरफ्तारीमा परेझैं दुबै स्तनहरु विकाशको पञ्जामा गिरफ्त भए ।
म विकाशको पाईण्ट खोल्ने उपक्रममा थिएं । बटनहरु मैले खोलिसकेपछि विकाशले आफैं पाईण्ट उतार्यो । उसको टाईट पाईण्टसंगै अण्डर वेयर पनि निस्किएर जाँदा विकाशको लिँग रिसाएको गोबन सर्प फणा फुलाएर दुलोबाट निस्किएझैं मलाई झस्काउंदै म तिर तेर्सियो ।
उसको गतिलो लिँग देख्नासाथ म मा चुस्ने ईच्छा भएर होला मेरो जिब्रोको फेदतिरका सम्पुर्ण र्‍याल ग्रन्थीहरु रसाएर मुखभरी पानी भरिएर आयो तर आजको हाम्रो अभिष्ट त्यो थिएन त्यसैले उसको लिँगलाई हातले मुसारेर उसलाई पलङ्गमा तानें र भनें , ‘ विकाश म कण्डोम लगाईदिन्छु ल ? ‘
विकाश मेरो सलवारको ईँजार खुस्काउंदैथियो , बोल्यो , ‘ हैन म आफैं लगाउंछु । ‘ उसले मेरो चिप्लो कपडाको सलवार खुट्टातिरबाट तानेर फुकालिदियो र पेण्टीमाथीबाटै केहि माथी उठेको मेरो योनिलाई सिँगो समोसा टोक्नखोजे जस्तै गरेर बिस्तारै टोक्यो र चुम्दै भन्यो , ‘ सानी आज किन तिम्रो भुत्ला घोच्ने भएको ?’
मैले भर्खरै कैंची लगाएर योनि क्षेत्रका रौंहरु हल्का छाँटेकि थिएं त्यसैले अलि दह्रो भएर होला मेरा रौंहरु पेण्टी छेडेर बाहिर निस्किन खोज्दै गरे जस्ता देखिन्थे । ‘ मैले छाँटेकि थिएं नि त । साह्रो घोच्यो र ? ‘ मैले सोधें ।
‘ हैन अलि बिझाउने भएछ । ‘ विकाशले मेरो पेण्टी तल सोहोर्दै भन्यो । म सर्बाङ्ग नाङ्गी भएकि थिएं । यौनकृडामा हामी दुई न त अनभिज्ञ थियौं न त पारंगत । प्रकृतीले नै सिकाउने यस्तो कलामा भन्नु पर्दा हामी दुबै शिकारु थियौं । मैले विकाशलाई उसको टी शर्ट फुकाल्न भनें , ज्ञानी बालकले झैं उसले आफ्नो टी शर्ट खोल्यो र फेरी मेरो योनिमै मुख गाड्न थाल्यो । उ आफ्ना दुई ओठहरुले च्यापेर ढाडीएको किसमिस जस्तो मेरो भगशिश्न चुस्तै थियो । म उन्मादले छट्पटीन थालें । मेरो मुखबाट उन्मादका उदगारहरु निस्किन थाले । म मा सकेसम्म छिट्टो रतीराग अलाप्ने धून सवार थियो त्यसैले विकाशलाई छिट्टो गर्न भनें । विकाशले कण्डोम झिकेर आफ्नो लिँगमा लगायो र म माथी चढ्न आयो । मैले उसलाई सजिलो पार्ने हेतुले तिघ्रा फारेर उत्तानो सुतेको अवस्थामै केहि चटपटाएर आफ्नो शरिर मिलाएं । त्यसै त उत्तेजनाले पानी पानी भएको मेरो योनि त्यसमाथी विकाशको लिँगमा चिप्लो तैलिय पदार्थ सहितको कण्डोम , मलाई एकै झट्कामा विकाशको लिँग मेरो योनिभित्र फेदै सम्म छिर्छ जस्तो लागेको थियो तर कहाँ त्यस्तो हुंदो रहेछ र ? क्रमैसंग अलि अलि गर्दै विकाशको लिँग मेरो योनिभित्र छिर्दै थियो । उसको लिँग मेरो योनिभित्र पसिरहँदा मलाई केहि पिँडाको महसुस भै रहेको भए पनि त्यो पिँडा मिठासपुर्ण थियो ।
विकाश मेरो शरिरमा लपक्कै टाँसीएर मच्चिईरहेको थियो । मुखमा मुख जोडेर हामी एक अर्काको जिब्रोको स्वाद पनि लिँदै थियौं । केहिबेरको परिश्रम पछि विकाश स्खलित भएछ । उ सायद उसैले सोचेको भन्दा छिट्टो स्खलित भएछ क्यार असंतुष्टी पुर्ण स्वरमा बोल्यो , ‘ ला सानी मेरो त झर्न थाल्यो ।‘ यता मेरो भने तिर्खा अझै बाँकी थियो । मलाई विकाशले अझै निक्कै बेर मेरो पलङ्गको डसनामै भासिने गरेर माथिबाट तल मच्चिएर थिचिरहे हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैथियो । विकाशले उसको लिँग मेरो योनिबाट झिक्यो । उसको लिँगमा भएको कण्डोम विर्यको तापले पग्लिएर टुप्पोमा स सानो कचौरीमा भरी हुने जति विर्य सहित लिँग देखि तल झुण्डिएको अवस्थामा थियो ।
‘ ए ! त्यो त भएनछ नि , तिमीले लगाउन जानेनौ कि क्या हो ?’ मैले भनें । ‘ खै होला । मैले लगाउनै नजानेर हो कि यो लगाएर मज्जा नै आएन ‘ , होसियारी पुर्बक आफ्नो लिँगबाट कन्डोम झिक्दै विकाश बोल्यो , ‘ काँ फाल्ने यस्लाई ? ‘
उसको लिँगमा भएको कडापनमा अलि ह्रास आएझैं थोरै लत्रीएको देखिन्थ्यो । ‘ त्यहिँ राखन म भरै फाल्छु ।‘ मैले भनें ।
विकाशले यौटा प्लास्टिकको थैलामा प्रयोगमा आईसकेको कण्डोम राख्यो । मैले उस्लाई फेरी पलङ्गमा तानें र भनें ‘ विकाश मलाई त भकै छैन फेरी गरौं न । ‘ उ अलि असमञ्जसमा परे झैं देखियो । मैले उसमा उत्तेजना भर्ने हिसाबले एकहातले उसको लिँग खेलाउंदै जताततै उसलाई चुम्न थालें । उसको पनि संभोगको ईच्छा पुर्ती भै सकेको थिएन होला उ पनि मेरा दुबै स्तनका मुण्टोहरु पालै पालो चुस्न थाल्यो । हामीबिच एक प्रकारले चुस्ने प्रतिस्पर्धा भयो । यहि क्रममा विकाश मेरो योनि मै पुगेको थियो , मैले पहिले देखि नै नोटिस गरेकि थिएं विकाश मेरो योनि चुस्न निक्कै सिपालु छ अनि निक्कै मन गर्छ पनि । म पनि उसको लिँग चुस्न थालें । केहि बेरमा मैले आफ्नो मुखभित्र उसको लिँगमा कडापन आएको महसुस गर्दैथिएं । एक्कासी उसले आफ्नो मुख मेरो योनिबाट हटायो र मलाई पल्टाएर घोप्टो फर्कायो । उसले दुबै हातले मेरो कम्मरमा कस्सेर समात्दै मेरो कम्मर मुनिको भागलाई केहि उचालेर मेरो योनिमा पुन लिँग पसाउन थाल्यो । म स्वत उसलाई सजिलो हुने आसनमा बसें । मेरो छाती देखि माथी टाउको सम्म डसनामा जोतिएको थियो भने तलतिर तिघ्रा अलि फारिएको अवस्थामा घुँडा टेकेकि थिएं । फेरि नयाँ जोसको साथ विकाश मलाई धकेल्दै थियो । अहिले मलाई अझै धेरै पिँडा भै रहे पनि म त्यो सब सहन तयार थिएं । विकाशले यो पल्ट कन्डोम लगाएको थिएन । मैले उसलाई सोधें ‘ विकाश अर्को कण्डोम किन नलगाएको ? म आमा भएं भनें ? ‘ विकाश मलाई अझै जोडले धकेल्दै बोल्यो , ‘ भयौ भने म बाउ हुन्छु । ‘ मलाई संयमित हुन सिकाउने विकाश संभोगको दौरान आफैं बहकिएको थियो । प्रेममा मान्छे अन्धो हुन्छ भनेको यस्तै होला सायद । अहिले भने विकाशको लिँग फेदै सम्म मेरो योनिभित्र पसेको झैं लाग्दैथियो मलाई । म मेरो योनिको गालाहरुमा उसको दुई सुपारीका दानाहरु महसुस गर्दैथिएं । संभोगको चरम सुख भोग्दै थियौ हामी । यो पल्ट हामीदुबैको स्खलन हुने समय पनि एकै चोटी परेछ । गाईको बाच्छाले माउको थुन चुस्ता मुखको दुई कुनाबाट गजगजी फिँज काढे झैं बिकाशको लिँगले मेरो योनिमा घर्षण हुँदा मेरो योनिको कापहरुबाट पनि हामी दुबैको विर्यको फिँज गजगजी आएको थियो ।
अन्तत हामी दुबैको जोस सेलाउंदै गएर मच्चिने क्रम रोकियो । हामीलाई एक अर्काको अँगालोबाट कहिल्यै नछुटिनु परे हुन्थ्यो जस्तै भै रहेको थियो । केहि बेर पछि म उठेर कपडा लगाएर तल झरें । आँगनको छेउमा ट्युब वेलको नजिक थियो हाम्रो बाथरूम , त्यहाँ पसेर छिट्छिटो नुहाएर म कोठामा आएं । विकाश आफ्नो कपडा लगाएर हाम्रो चर्तिकलाले खज्मजिएको पलङ्गको कपडा मिलाईओरी पलङ्गमै लडिरहेको थियो । म कोठामा पस्ने बित्तिकै मलै फेरी पलङ्गमै तानेर मेरो ओठ चुस्न थाल्यो विकाश । मैले पनि केहि बेर उसलाई साथ दिएं र चिया बनाउने बहानामा तल झरें । पछि पछि आउंदै गरेको विकाश बोल्यो , ‘ सानी अब कहिले हामी यसरी भेट हुने होला ? ‘ उसको अनुहारमा हामी बिछोडिनु पर्ने पिँडाका भावरेखाहरु थिए । उ पढ्नलाई पुने जाँदैथियो म काठमाण्डौ । हाम्रो भेट हुने संभावना नै थिएन । मैले अलि रिसाएको अभिनय गर्दै भनें ‘ काठमाण्डौ पढ्न जान्छु भनेर पुने तिर एडमिशन गर्नु पर्छ अनि भेट भै हाल्छ नि ।‘ याचना मिश्रीत स्वरमा विकाशले भन्यो ‘ म के गरौ त सानी , मैले त काठमाण्डौ नै पढ्छु भनेको नि , बाबाले मान्नु भएन । ‘
‘पुने गएर मलाई नबिर्षिनु नि फेरि , फोनमा , च्याटमा अनि ईमेलमा कुरा गर्नु पर्छ । ‘ मैले सम्झाएं विकाशलाई । ‘ हुन्छ तर म त तिमी बिना पागल हुन्छु होला सानी । ‘

‘ तिमी मात्रै पागल हुने हो र ? म पनि पागल हुन्छु होला नि , तर कुरा गरिरहनु पर्छ नि त्यस्तो हुँदैन ।‘ मैले सम्झाएं । उसले अब एकदुई दिन भित्र मौका मिलेन भने यो अन्तिम किस है भन्दै मलाई गहिरो चुम्बन गर्यो । मैले चिया पिएर जाउ भन्दै गर्दा नमानेर भारी मन सहित उ घर फर्कियो । म चिया बनाउन भान्सामा छिरें - मन त मेरो पनि भारी नै थियो ।
(यस कथाबाटा तपाईहरु हामी सबैले शिक्षा लिना सक्छौ यस कथाबाटा लिएको शिक्षालाई ब्याबारीक रुपमा लागु गर्नुहुने छ भन्ने आशा राखेकी छु र यो कथाका लेखक लाई म र नेपाली स्टोरीको तर्फ बाट हार्दीक धन्यबाद दिन चाहान्छु अनि उहाको लेखाई शैली अनि शब्दहरु यो कथा पढ्ने सबैले मनन गर्नु हुनेछ र यसको बाकी भाग र यस्तै ज्ञान बर्द्दक सामाग्री हरुको आशामा छु र कृपया यो पढेपछी कमेन्ट लेख्न चाही नभुल्नु होला ल )

google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
Comments (10)

-->
कुमारी आमा - भाग १
January 19, 2007
लेखक - कामदेव
जेठ महिनाको त्यो शनिबार , म आफ्नो कोठाभित्र पढ्न बसेकि थिएं । दिउँसोको त्यस्तै साढे बार बजेको हुंदो हो । बाहिर लागेको चर्को घामले रुखविरुवाका पातहरु लल्याकलुलुक भएर ओईलिएका थिए । थोपै हावा नचलेर बसिनसक्नु भएको थियो मेरो कोठा अझ त्यसमाथी माथीबाट जस्ताको छानो तातिएर पग्लेला झैं भएको । त्यो उखुम गर्मीमा म किताब खोलेर त बसेकि थिएं तर पढाईमा भने पटक्कै मन थिएन । बैसाख जेठको गर्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला जाउं जस्तो हुन्छ भन्थे सांच्चै त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएं । मेरो शरिरमा पातलो सुतीको म्याक्सी मात्र थियो । म्याक्सीभित्र पेण्टी र ब्रा फुकालेर मिल्काई सकेकि थिएं । एक त गर्मीले गर्दा शरिरमा टाँसिने कपडाहरु लगाउनै नसकिने त्यसमाथी यसरी रोम रोम रोमाञ्चित हुने कल्पनाको रंगीन संसारमा डुब्दा मलाई त्यस्ता कपडाहरुले अवरोध खडा गरेको महसुस हुने गर्छ । पढ्नको लागी खोलेको किताब खुल्लै मेरो पेटमाथी घोप्टो परेर नाईटोमा मुख जोतिरहेको थियो । म यौटा हातले म्याक्सी माथी बाटै आफ्नै छाती खेलाईरहेकि थिएं । मलाई आफैंले छाती खेलाउंदा थोरै दुख्ने गरेर स्तनको मुण्टो निचार्यो भने आनन्द लाग्छ - त्यसैले पनि होला मेरो छातीको गोलाई र स्तनको मुण्टो निक्कै सप्रेको निबुवा जस्तो ठुलो ठुलो भएको । म उत्तानो परेर बिछ्यौनामा मडारिईरहेकि थिएं । मडारिने क्रममा तलबाट म्याक्सी सुर्किईएर पेट सम्म आएको थियो । म अर्को हातले भने बाक्लिएर कालो हुंदै जाने क्रममा भएका रहर लाग्दा योनिक्षेत्रका रौंहरु मुसार्दै थिएं । वाताबरणमा भएको गर्मी र मेरो रंगीन कल्पनाले उमारेको जोसको संमिश्रणले गर्दा मलाई मेरो योनि भित्रबाट ज्वालामुखी विष्फोटन भएर लाभाहरु छरिन्छ कि जस्तै लाग्दैथियो । विष्फोटनकै संकेत स्वरुप मेरो योनिको मुखभागबाट निस्किएको चिल्लो चिप्लो पदार्थ मेरो हातले स्पर्स गर्दै गर्दा ढोकाबाहिरबाट आमा कराउनु भयो , " ए ! सानी , आज त बाख्राहरु मरिसकेहोलान । जा जा पानी लगेर दे अनि सिँयालमा सारेर आईज । " मेरो एकाग्रतामा खलल पुर्याउंदा मलाई झनक्क रिस उठ्यो तर ‘कहाँ छन बाख्रा ?’ मैले सोधें । " खै कोनि त कहाँ छन ? बिहान लगेर कहाँ खुटेकि थिईस ? " आमाको जवाफले पो थाहा भयो बाख्राहरु त म आफैंले लगेर बिकाशहर्को खेतमा खुटाएर आकि थें । " लु जा झट्ट , मरिसकेहोलान बाख्राहरु त ।" आमाको आवाज क्रमश मधुरो हुंदै गयो सायद मेरो ढोकाबाट फर्किसक्नु हुंदैथियो । यो तातो घाममा बाख्राहरु भएको ठाउं सम्म पुग्नु पर्ने हुंदा मरे जतिकै लागेको थियो मलाई तर विकाशलाई त्यहाँ भेटिन सकिने संभावनाले मलाई जाँगरिलो बनायो । म सपनाबाट ब्युँझिए झैं उठें र यौटा तौलिया कम्मर मा बेह्रें यसो गर्दा पातलो म्याक्सीभित्रको मेरो बिना पेण्टीको योनिको आकार र योनिक्षेत्रका रौंहरु लुक्न सक्थ्यो । टाउकोमा सानो रुमाल राखेर घाम छेल्दै म बाल्टीभरी नुनपानी बोकेर बाख्राहरुलाई खुवाउन हिडें । बाख्राहरु भएसम्म पुग्नलाई खेतैखेत झण्डै २० मिनेट हिंड्नु पर्थ्यो । म बाटै भरी विकाशलाई सम्झंदै थिएं । हुनपनि अति साह्रै सोझो छ बिकाश । म प्रत्येक पटक उ संग नजिक पर्दा उसको स्पर्सको भोकी हुन्छु तर उसलाई भने केहि वास्तै छैन । मैले आँखाहरुले लाखौं पटक प्रेमको निवेदन हालीसकें तर विकाशले कहिल्यै बुझ्न सकेन । धेरै पटक एकान्तमा भेट हुंदा मैले जानी जानी स्तनहरु उसको कुम छाती तिर रगडेर प्रणयको खुल्ला निमन्त्रणा दिईसकें तर उसलाई कुनै असर हुंदैन । सानै देखि नदेखेको , नजानेको भए म विकाशमाथी यौनाङ्ग छैन कि भनेर शंका गर्न सक्थें तर सानोमा संगै खेल्दा हरेक पटक विकाश आफैं अघि सरेर लोग्नेको भुमिका निभाउंथ्यो भने मलाई स्वास्नीको भुमिका निभाउन बाध्य पार्थ्यो । हामी निर्धक्क भएर बाख्राका पाठापाठीहरु उक्लाउक्ली गरे झैं खेल्थ्यौं । भातपकाई ( भाँडाकुटी ) बाट शुरु हुने हाम्रो बालखेल संधै लोग्ने स्वास्नी भएर लोग्ने स्वास्नीको भुमिका निर्वाह गर्दै बच्चा ( झुम्राको ) जन्मिउञ्जेल सम्म खेल्ने गर्थ्यौं । सानोमा यस्ता सबै खेल खेल्न सिकाउने मेरो नायक आज कसरी यति धेरै सोझो भयो ? मनभरी बिकाशलाई बोकेर म एकसुरमा हिंड्दै गर्दा विकाशकै आवाजले म झस्किएं -’ ए! सानी , तिम्रो बाख्राहरु यहाँ ल्याईदिएको छु , पानी पनि ख्वाईदिएं है । ‘ म बाल्यकालको स्मृतीमा हराईरहेकोले होला एकपटक त विकाशले ए! सानी खेल्न आउ न भनेको जस्तो लाग्यो तर यथार्थमा विकाशले भनेको मैले बुझिहालें । गाउँ देखि निक्कै पर हम्मेसि मान्छेहरु आईनपुग्ने स्थानमा उसकै खेतको बिचमा भएको घना बाँसघारीको सिँयालमा उसका अनि मेरा पनि बाख्राहरु सारेर किताब पढ्दै बसिरहेको थियो विकाश । ढुंगो खोज्दा देउता मिल्यो भन्दै म उ भएनेर गएं । उ किताबमै मस्त थियो । बाल्टीको पानीले खुट्टामा लागेको धुलो पखाल्दै बोल्ने बहाना झिकें - ‘ कति पढ्छौ विकाश ? अल्छि लाग्दैन ? ‘ ‘ लाग्दैन है । ‘ किताबबाट नजर नहटाई सोझो जवाफ दियो उसले । ‘उफ कति साह्रो गर्मी । तिमीलाई गर्मी भएन ? ‘ मैले उसको ध्यान भंग गर्ने हेतुले कम्मरमा बाँधेको तौलिया खोलें । मलाई बिश्वास थियो यदि उसले हेर्यो भने मेरो पातलो म्याक्सी भित्र माथी छातीतिर आकाश छुने रहरले चुलिएका दुई टाकुराहरु र तलपट्टी अरुणको गल्छि अनि त्यहाँको बनस्पती जगत स्पष्ट देख्नेछ । म उसको नजिकै बस्नलाई तौलिया ओछ्याउने उपक्रममा लागें । उसले मलाई हेर्यो र तुरुन्तै भन्यो , ‘ छि ! तिमी त यत्री ठुलि भएर पनि कट्टु नलाएकि ? ‘ सरलपनाको पनि यौटा हद हुनु पर्ने हो तर मेरो योनि र त्यस वरीपरीका रौंहरु स्पष्ट देख्दा पनि उसमा कुनै उत्तेजना आएन क्यार । उसको नजर फेरी किताबमै अडियो । म तौलियामाथी उसको छेवैमा बसें र भनें ,’ तिमीलाई यो सुकेको झारले बिझाएन ? यो तौलियामा बसन ।’ बटन खुल्ला भएको मेरो म्याक्सीबाट बाहिर निस्कन खोज्दै गरेका दुबै स्तनहरुले विकाशलाई ल आउ खेलौं भन्ने अपिल गर्दैथिए । ‘ नाईँ अब म घर जान्छु , तिमी नै बस । ‘ किताब बन्द गरेर उठ्न खोज्दै थियो विकाश । मैले हत्तार उसको हात समातेर आफु तिर तानें म यौटा खुट्टा सिधा अगाडी तन्काएर र अर्को खुट्टा तेर्सो पारेर घुंडादेखि केहि खुम्च्याएर बसेकि थिएं । आधा उठिसकेको अवस्थाबाट सम्हालिन नपाउंदै विकाश मेरो काखमा मुख जोतेर लड्यो । उसको तिखो चुच्चो नाक म्याक्सी बाहिरबाटै मेरो योनिको माथ्लो भागमा धस्सिएको मिठो महसुस गरें मैले । सायद उसले पनि पहिलो पल्ट मेरो यौवनको मादक सुगन्धको अनिभुती गर्यो होला । उसले बिस्तारै टाउको उठाएर भन्यो - ‘ तिमीलाई त लाज शरम केहि छैन सानी । अब त हामी ठुला ठुला भै सक्यौं त । कहाँ सानोको जस्तो गरेको ? ‘ मैले विकाशको हात छोडेकै थिइनं । छोड्यो भने उ भाग्छ भन्ने मलाई थाहा थियो । म विकाश संग सानोमा गरेका सबै कृयाकलापहरु दोहोर्याउन चाहन्थें । उसैले सानोको कुरा झिक्दा मलाई अझ अघि बढ्न सहज भयो र भनें - ‘ अनि के त ? सानोमा म अर्कै तिमी अर्कै थिईनौं त , सानोमा गर्न हुने अहिले गर्दा चैं के हुन्छ ? ‘ विकाशको अनुहार लाजले रातो भएको थियो । मेरो अनुहारमा पनि उत्तेजनाको लाली थियो होला । मेरो हातबाट आफ्नो हात छुटाउने प्रयत्न गर्दै विकाशले भन्यो , ‘ सानोको जस्तै अहिले गर्दा तिमी सांच्चैको आमा भयौ भने नि ? अब त सानोको जस्तो झुम्राको नानी जन्मिदैन त ? ‘ ‘ जन्मे के त ? बिहे गरेर बसौंला नि । कि तिमी मलाई बिहे गर्दैनौ ? म त तिमी बाहेक अरु संग त मरे नि बिहे गर्दिन । तिमीलाई त मेरो मायापनि लाग्दैन कि के हो ? ‘ रिसाएको नखरा पार्दै मैले भनें । विकाश अवाक भएझैं मेरो आँखामा हेर्न लाग्यो । उसको अनुहारमात्र हैन कानहरु पनि राता राता भएका थिए । उ आगोको समिप परेको नौनी झैं पलपल पग्लिंदो थियो । लाजले रातो भएको उसको अनुहारमा क्रमश उत्तेजनाको रंग थपिंदै थियो । बिस्तारै उसले मेरो गालामा हात राखेर कपालका केश पन्साउंदै भन्यो ,’ लाग्छ नि सानी , धेरै धेरै लाग्छ तिम्रो माया तर माया लाग्छ भनेर जताततै पोख्दै हिंड्नु हुंदैन नि , हैन र ? ‘ बिकाशको आँखामा कताकता आँशु छचल्किएको थियो । उसले त मलाई चोखो माया साँचो अर्थमा गर्दोरहेछ । मैले पो बुझ्न नसकेको रहेछु उसको मायालाई । त्यसबेला मलाई आफ्नो उत्ताउलोपना देखेर एकैछिनको लागी आफैं संग एकैसाथ लाज र घिन लागेर आयो । मेरा आँखाभरी आँशु भरीए । त्यती धेरै जोश बोकेर विकाश संग यौन कृडामा लिप्त हुने अभिलाशा बोकेर आएकि मैले विकाश संग माफ माग्न पनि सकिनं । सायद उसले मेरो आँखाले गरिरहेको याचना बुझ्यो होला दुबै हातली मेरो दुबै गालामा भएको केशहरु पन्साउंदै लगेर कान मुन्तिर कसिलो गरेर समाई मेरो ओठमा चुम्बन गर्यो । मेरा हातहरु विकाशको पाखुरा मुनितिरबाट पिठ्युँमा पुगेर उसलाई कस्न खोज्दैथिए । चुम्बनको क्रम केहिबेर चलिरह्यो । हामीदुबै एक अर्काको क्रमश दुबै ओठहरु चुस्नेक्रममा थियौं । मैले आफ्नो तल्लो ओठ उसको दुबै ओठको बिचबाट फुस्काएर फुस्फुसाएको स्वरमा उस्लाई थ्याङ्क यु आई लभ यु भनें । उस्तै स्वरमा बिकाशले पनि आई लभ यु टु भनेर मेरो जिब्रो माग्यो । मैले आफ्नो जिब्रो उसको मुखभित्र छिराएं । बडो तन्यमताका साथ विकाशमेरो जिब्रो चुस्न लाग्यो । जिब्रो चुसाउनुको आनन्द मलै पनि भै रहेथ्यो । पालैपालो हामी एक अर्काको जिब्रो चुस्तै गर्दा बिकाशको हात मेरो स्तनमा खेल्न लागिसकेको थियो । मलाई केहि हिम्मत बढ्यो र अनुरोध गरें , ‘विकाश आज एक पटक सबै गरौं न प्लीज । ‘ हामी दुबै जिब्रो चुस्ने क्रममा तौलियामाथी लडिसकेका थियौं । अहिले बिकाशको मुख म्याक्सीबाट जबर्जस्ती बाहिर निस्किंदै गरेको मेरो दाईने स्तनमा थियो । यौटा हातले उसले मेरो घिचुकमा कपालको केश मुठ्याएको थियो भने अर्को हात मेरो योनि क्षेत्रतिर डुलाउंदै थियो । यस्तोबेलामा सायद शरिरलाइ दिमागले नियन्त्रणमा रख्न सक्दैन होला मेरो हात विकाशको घुँडासम्म आउने हनुमाने कट्टुभित्र पसेर कडा लिङ्ग संग खेल्न लागे । सानोमा देखेछोएको भएपनि जवानभएपछि कल्पना मात्र गरेको विकाशको लिङ्ग मेरो कल्पनामा झैं लम्बाई र गोलाईमा थियो । सानोमा उसिनेको सखरखण्डको त्यान्द्रो जस्तो देखिने बिकासको तुरी अहिले मेरो मुठ्ठीमा अटाई नअटाई थियो । मैले मुठ्ठीमा नापीरहेको उसको लिङ्ग मेरो योनिभित्र सम्म छिराउन पाएहुन्थ्यो जस्तो लागेर मैले पुन अनुरोध गरें तर मेरो अनुरोधको उल्टो असर परे झैं विकाश हठात मेरो शरिरबाट अलग भयो र मैले तानेर तल पुर्याईदिएको कट्टु माथी सार्दै बोल्यो , ‘ अहिले नै गर्ने र सानी? कोहि आए भने? ‘ म पनि अलि सम्हालिएर यताउता हेरें । त्यहां वरपर बाँधेका बाख्राहरु हामी के गरिरहेछौं भन्ने जिज्ञासा भएझै हामीलाई हेरिरहेका थिए । अलि पर्तिर मेरो घरको बोको विकाशको घरको पाठीमाथी उक्लेर डल्लो पर्दैथियो । ‘ को आउँछ र यहाँ ? ‘ मैले प्रतिप्रश्न गरें र उठेर एकै ठाउँ गुजुल्टिएको तौलियालाई फेरी सजिलो गरि ओछ्याउन थालें । तौलिया ओछ्याउनको लागि म आधा निहुरिएको अवस्थामा हुंदा पछिल्तिरबाट विकाश आएर उसको लिङ्ग मेरो योनिभागमा पर्ने गरी रगड्न थाल्यो । उसको दुबै हात मेरो स्तनमा खेल्न लागेका थिए । म घुंडा टेकेर उ भएतिर फर्किएं र उसको लिङ्ग हातमा खेलाउन थालें । मैले एकाध पटक ब्लु फिल्महरुमा केटीहरुले लिङ्ग चुसेको अनि केटाहरुले योनि चाटेको देखेको थिएं । अबेरै नगरी मैले विकाशको लिङ्ग आफ्नो मुख भित्र हालें र लालीपपझैं चुस्न थालें । ‘ अरे सानी , यो के गरेको ? ‘ विकाश भन्दैथियो । सायद उसले म यती अगाडी बढ्न सक्छु भन्ने सोचेको थिएन । केहिबेर सम्ममात्र विकाशको लिङ्ग मेरो मुखभित्र रगडिएको के थियो मैले आफ्नो किलकिलेमा तातो पानीको सिर्का महसुस गरें साथै विकाशको मुखबाट आह!!! को आवाज निस्किएको सुनें । क्रमश बिकाशको लिङ्गले भातको माड जस्तो बाक्लो तातो चिप्लो तरल पदार्थ छाड्न थाल्यो । उसको बिर्यको केहि भाग मेरो मुखभित्र के पसेको थियो मलाई वाकवाकी आयो । मैले विकाशको लिङ्ग आफ्नो मुखबाट बाहिर निकालें र उसको विर्य ओकलेर फालें । पुरानो जमानाको टेको कलमले झै छादीरहेको विकाशको लिङ्ग आफ्नो योनिमा छिराउन खोज्दैथिएं म । ‘ मलाई त भयो सानी ।’ बिकाश बोल्यो । उ पुरै स्खलन भै सकेको थियो । म भने प्यासी नै थिएं । विकाशले मलाई समाएर उत्तानो पारेर लडायो र आफु म माथी घोप्टो परेर चढ्यो । मेरो ओठमा एकपटक म्वाईं दिएर उ मेरो स्तनमा झर्यो र दुबै स्तनका मुण्टो क्रमश चुसेर फेरी उ मेरो योनि भागमा सर्यो र दुबै हातका बुढिऔंलाहरुले मेरो योनिको दुई गालाहरु च्यातेर मेरो योनि चाटीचुटी पारेर चुस्न थाल्यो । यौनकृयामा हामी मान्छेहरु पनि पशुहरु भन्दा कम कहाँ रहेछौं र ? बरु पशुभन्दा अझ तल झरेर हामी दुई रतीरागको धुँवा उडाईरहेथ्यौ । सायद पहिलो प्रयास भएर होला विकाश केहि छिट्टो स्खलित भएको थियो मेरो पनि हालत त उस्तै थियो । विकाशले च्याती च्याती मेरो योनि चुस्ता म पनि धेरै बेर कहाँ टिक्न सकें र ? बर्खेखेतको समाहा फुटेर लेदोपानी बगेझैं म पनि एकैछिनमा तौलियामाथी छ्यालब्याल भएर पोखिएं । केहिबेर सम्म हामी एकार्काको अँगालोमै बांधिईरहयौं र उठेर दुबै सम्हालिएर बस्यौ । ‘ विकाश हामीले गर्ने काम त गरेनौ नि ?’ मैले सोधें । ‘ के भयो त? गरेको भए तिम्रो यहाँ बच्चा हुन्थ्यो नि त । ‘ मेरो पेट सुम्सुम्याउदै विकाशले भन्यो , ‘ तिमी कुमारी आमा भयौ भने नि ? ‘ विकाशको कुरा ठिकै थियो । कुमारी आमा भएर घरपरिवारको छि छि र समाजको दुरदुर हुंदै सबैले थुकेको सम्झंदा त आज झैं प्रत्येक पटक यसैगरी उम्लिएको जवानी तौलियामै पोख्नपाए जाती हुन्छ जस्तो लाग्यो । निक्कै बेर पछि अर्को पटक ब्यवस्थित भएर ढाल सहित यस्तै भेटघाट गर्ने बाचा गरेर म घर फर्कें विकाशपनि आफ्नो बाटो गयो ।
क्रमश:प्रतिक्षा गर्नुहोस
(यो कथा निकै शिक्षा प्रदायक छ यस कथाबाट तपाइ हेमीले धेरै शिक्षा लिन सकिन्छ त्यसैले म यो लेखकलाई मेरो अन्तरआत्मा बाट धन्यबाद दिन चाहान्छु र आगामी दिनहरुमा पनि पाठक समक्ष यस्तै खुराक लिइ उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु)

मेरो सुहागरात

मैले करिब् १५ बर्षको उमेर बाट छोल्न सुरु गरेको हुँ । केटीको नांगो फोटो हेर्दै छोल्दै गर्थे । पछी राती राती घरमा लुकेर ब्लु फिल्म हेर्दै दिन थाले । म धेरै नबोल्ने खाल्को भएको ले चिक्न को लागि केटी पाउन असम्भव भएकोले हात ले नै काम चलाऊदै अाइ रहेको थिए । सत्ताइस बर्षमा मेरो बिहे हुँदा म भर्जिन भये पनि ब्लु फिल्म हेरेर कसरी चिक्नु पर्छ भन्ने बारेमा प्रसस्त ज्ञान हासिल गरिसकेको थिए । असाध्ये सेक्सी राम्री केटी पाएर मक्ख परे पनि अली अली नर्वस थिए । मेरो स्वास्नि त चिक्ने मामिला मा त म भन्दा पनि झनै अनादी रैचे । उस्ले त चिक्ने भनेको लाडो पुती म हालेर नचलाई कन राखे पछी केही छिन् पछी आँफै फुसी झर्छ भन्ने सोचे कि रैचे । बिहे को पहिलो रात गफ गरियो अरु केही गरिएन । किस सम्म नगरि पहिलो रात बिताइयो । पहिलो रात मेरो लाडो ठन्केर साह्रै दु:ख दिये पनि सहेर रात काटे । केही बर्ष बच्चा नपाउने सल्लाह भएको ले भोली पल्ट जिन्दगी मा पहिलो पल्ट नजिकै को मेडिकल मा कन्डम किने । आज राती चाँही नचिकी नछोड्ने भये । बेड मा सुते पछी बुडिको दुध माड्न थाले । उ इमोसन मा अाइ । पेन्टी सहित् सबै लुगा खोली उस्को टिसी र पुती हात ले खेलाई दिए। उस्को पुती बाट पानी झर्न थाल्यो। मेरो लाडो ठन्केर काठ जस्तो सारो भएको थियो। मैले लाडो मा कन्डम फिट गरेर उस्लाई उत्तानो पारेर पुती मा लाडो छिराउन खोजेको त दुख्यो भन्न थालि। तै पनि सहेर मेरो लाडो को धक्का सहन थालि। सुरु मा आधा लाडो मात्र छिराएर बिस्तारै भित्र बाहिर गर्न थाले । उस्लाई दुखाइ पनि मजा पनि हुन थालेछ । एकै छिन्मा झरी हाल्यो। त्यो पहिलो रात २ पटक चिकियो। मेरो लाडो को टुप्पो को छाला पहिलो पटक फर्केको ले हल्का पिडा भये पनि समग्र मा सुहाग रात को मज्जा लिए।

क्याबिन रेष्टुरेण्टको भालु

१०-१२ बर्ष अगाडीको कुरा हो , धरान , बिराटनगर , ईटहरीतिर त्यति बेला क्याबिन रेष्टुरेण्टहरू त्यति खुलेका थिएनन् । एकदिन मेरो साथी रबिनले मलाई “एकजना मान्छे भेट्नु छ , ईटहरीतिर जाउँ” भन्यो । मेरो पनि काम नभएकोले “हुन्छ” भने र उसको मोटरसाईकलमा बसे र हामी ईटहरीतिर लाग्यौ । ईटहरीमा रबिनको मान्छे भेट्यौ र १ घण्टाजति कुराकानी सकेपछि हामि छुट्टियौ । “अलि भोक लागे जस्तो भयो , जाऊँ यसो सेकुवा खान” रबिनले मलाई भन्यो र हामी ईटहरीको पश्चिम बस स्टेण्ड तिर लाग्यौ । त्यँहा लहरै सेकुवा पसल थियो र हामी एउटा पसलमा छिर्यौ । हामीले २ प्लेट सेकुवा र १ क्वाटर जीन मगायौ । पसलको साहुनी अलि मोटी र पाको उमेरको थिई । रबिन त पहिला पनि त्यहाँ आई राख्ने रहेछ , साहुनी ले “के छ हालखबर” भनेर सोधी । “सबै ठिकै छ , यसो भोक लागेर आएको नि खाजा खान” साथिले भन्यो । केहि छिन पछि २ प्लेट सेकुवा र जीन बोकेर साहुनी आईन र टेबलमा राखेर गईन । भोक लागेकोले धमाधम सेकुवा र जीन खान थाल्यौ । “केटी चिक्ने हो? ” रबिनले मलाई सोध्यो । म त अकमक्क परे र भने “के भनेको यार ? दिउँसै चिक्ने ? कहाँ छन केटी ?” रबिन हाँस्दै भन्न थाल्यो ” तिमी चिक्छु मात्रै भनन , म व्यवस्था गरिदिन्छु ।” मैले “मिल्छ भने चिकौनत” भने । अनि साथीले साहुनीलाई बोलाई र भनि “अनि साहुनी , मेरो साथीलाई काँचो मासु पनि खान मन छ रे , यसो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो ।” साहुनी हाँस्दै भन्न थाली ” ए हो र ! भई हाल्छ नि । कलिलो मासु खाने कि , छिप्पिएको मासु खाने ?” मैले त कुरै बुझिन र सोधे “के भनेको यार ?” रबिन मुसुक्क हाँस्दै ” बिहा नगरेको केटी चिक्ने कि बिहा गरेको आईमाई चिक्ने? ” भन्यो । मैले पनि लजाई लजाई “कलिलै खाउँ न त त्यसो भए” भने । साहुनीले कुरा बुझिछ र “एकै छिन है” भन्दै बाहिर निस्की ।करीब १०-१५ मिनेट पछि साहुनी १ जना केटि लिएर भित्र छिरी । “ल यहि बहिनी हो , कुरा मिलाउनु” भन्दै केटीलाई हाम्रो क्याबिनमा छोडेर साहुनी बाहिर लागी । “ल सोल्टिनी , मेरो साथीलाई काँचो मासु खानु मन लाग्यो रे , के कति हो दाम मिलाउ ।” रबिनले भन्यो । “मलाई ५०० दिनु र लजको २५० लाग्छ , हुन्छ ?” केटीले भनि । “मेरो साथीको FIRST TIME हो क्या , एकै छिन मा झारिहाल्छ होला, ५०० सय अलि धेरै भयो ३०० मा हुन्छ ?” रबिनले भन्यो । केटीले मलाई हेरी र भनि “त्यसो हो भने ४०० दिनु नि त ।” मोलतोल हुँदा ३५० मा कुरा मिल्यो र केटी मेरो छेउमा बसि । ओहो , केटीले जीन र चुरोट खाएको देखेर त म हैरान भए । लाग्थ्यो कि उनी रक्सी र चुरोट निकै खान्थी । करीब १५ मिनेट जति खाई सकेपछि , केटी मेरो काखमा आएर बसी र भनि ” दाई त निकै हेण्डसम हुनु हुँदो रहेछ , नाम के हो तपाईको ?” मैले “मेरो नाम ललित हो , तिम्रो नाम के हो नि ?” भने । ” उर्मिला” भनिन । मेरो काखमा बसेकीले मेरो लाँडो पनि ठन्कि सकेको थियो , उनले थाहा पाईछन र भनि “ओहो , दाईको माल त निकै ठुलो जस्तो छ नि , मेरो कण्डोमा घोँच्यो ।” सबैजना गलल हाँस्यौ । “अब जाउँ न त लज तिर , अनि फेरि आएर खाउँला ” भन्दै उर्मिला उठ्न थालि । म उर्मिलाको पछि पछि लागे । त्यही सेकुवा पसलको माथि नै लज रहेछ । लजको काउण्टरमा गएर उनले कोठाको चाबि लिई र मैले २५० रूपैया तिरे । मलाई चाबि सँगै काउण्टरको मान्छले एउटा कण्डोम पनि दियो । म त अचम्म परे तैपनि केहि नभए जस्तो गरि कण्डोम गोजिमा हाले र कोठा तिर लागे । कोठा नं. २०४ मा छिर्यौ । कोठा सानो र एउटा मात्रै खाट थियो । “बत्ति बाल्नु र ढोका लक गरिदिनु ल” उर्मिलाले भनि । बत्ति बालेर ढोका बन्द गरेर यसो फर्के को त , उर्मिला सबै कपडा खोलि ओरि नाङ्गै खाटम बसि सकेकी रहिछ । मलाई कता कता लाज लाग्यो र उ सँगै छेउमा बसे । “छिटो लुगा खोल्नुहोस न , सेकुवा खान जानु पर्छ क्या ” उर्मिलाले भनि । मैले पनि सबै लुगा खोले र खाटमा बसे । उनलाई नियालेर हेरे , दुधको पोका सानो सानो थियो र पुती वरीपरी भुत्लै भुत्ला । “दाईको लाडो त मजाको रहेछ नि , कत्रो मोटो र ठुलो । बिस्तारै चिक्नु ल , मलाई दुख्छ ।” “हुन्छ” भन्दै म उसको माथि चढे । उसको दुधको पोका माड्दै , चुस्दै मेरो लाडो उसको पुतीको मुख मा लगे । लाडो हातले समातेर पुतीको दुलोमा राखे र बिस्तारै ठेले । “आईय्या दुख्यो , बिस्तारै हाल्नु न ” उर्मिलाले भनि । हुन पनि लाडो छिर्नै सकेको थिएन । एकछिन उनको पुती औलाले खेलाईदिन थाले , उनि ” आहह आहह” गर्न थाली । पुतीबाट पानी झरेकोले गर्दा मेरो औलाहरु च्याप च्याप भयो । “अब छिर्छ होला” भने र फेरि लाडो हातले समातेर उर्मिलाको पुतीनिर राखे र ठेले । मेरो लाडो उनको पुतीमा स्वात्तै छिर्यो । “आहहहह” उर्मिला सुस्केरा हाल्न थाली । म बिस्तारै बिस्तारै उनको पुतीमा चिक्न थाले । शुरुमा बिस्तारै चिक्दै गए , केहिछिन मा कस्सी कस्सी चिक्न थाले । उर्मिलालाई पनि मजा आउन थालेछ , उ पनि तलबाट उफ्रिन थाली । मलाई च्याप्प समाउँदै , मेरो गालामा चुम्बन गर्दै “अलि भित्र सम्म हाल्नुन , मजा आईरहेको छ । आज धेरै मजा आयो ।” उर्मिला भन्न थाली । मैले पनि मेरो स्पीड बढाए । उनको खुट्टा फारेर मेरो काँधमा राखे र कस्सी कस्सी चिक्न थाले । “आहह उहहहह आहहह उहहह” उर्मिला कराउन थाली । केटीले पनि तलबाट धक्का दिएकोले मलाई पनि चिक्न मजा आईरहेको थियो । पहिलो पल्ट वास्तविक चिकाईको अनुभव मैले गरि रहेको थिए । २०-२५ मिनेट जनि चिके पछि मेरो पनि माल झर्न आँट्यो र मैले भने ” उर्मिला मेरो त झर्न लाग्यो ?” “पुती भित्र नझार्नु ल , बाहिर निकालेर झार्नु ” उर्मिलाले भनि , मैले मेरो लाँडो बाहिर निकाले । उनको पेटमा मैले मेरो लाडोबाट सेतो माल झारिदिए । उर्मिला आखा चिम गरेर पल्टिरहेकी थिईन । एकछिन पछि उर्मिला उठिन र म पनि उठे र तन्नाले आफ्नो शरीर सफा गर्न थाली । मैले पनि तन्नालेनै मेरो लाडो सफा गरे र लुगा लाउन थाले । उर्मिला पनि लुगा लगाएर तयार भई सकेकी थिईन । “आज धेरै मजा दिनु भयो , फेरि पनि आउनु होस ल । एकदमै रमाईलो गरि चिक्नु भयो तपाईले त । अर्को चोटि २ पल्ट चिक्नु होला, तर पैस २५० मात्रै दिए पुग्छ ।” मैले पनि हुन्छ भने । उर्मिलालाई ३०० रुपैया दिएँ र हामी तल सेकुवा पसल तिर झर्यौ । साथी रबिन एक्लै बसि रहेको थियो । हामी फेरि सँगै बसेर सेकुवा र जीन खान थाल्यौ ।

रामेछापमा जाँदा..........

कुरा आजभन्दा ६ महिना अगाडीको हो । म माघको २७ गते रामेछाप गएको थिए, त्यहाँ मेरो मामाघर हो र मामाको छोरीको विहे थियो फाल्गुनको २९ गते । म त्यहाँ पुगेको भोलिपल्ट एउटा गाउँको मामाको छोरी शर्मिला भन्ने केटीसँग मेरो परिचय भयो । हेर्दा सार्है राम्रो जिउडाल भएकी मुसुक्क हास्दा मलाइ सार्है उकुसमुकुस भयो उसको दुधको पोका सार्है ठूला थियो दुइ हात लाग्थ्यो एउटा समात्नलाइ । म बिहेको शिलशिलामा गएको हुनाले मलाइ अरू कुरामा खासै ध्यान गएन । र मामाले मलाइ खाना (पुलाउ) बनाउन आग्रह गर्नुभयो कारण त्यस गाउँमा कसैलाइ पनि पुलाउ बनाउन आउँदैनथ्यो । मलाइ भोज तयार गर्न भ्याइ नभ्याइ थियो । खाना तयार गरिसकेपछि मलाइ अलि फुर्सद भयो र तिनै शर्मिलाको बुबाले मलाइ उहाँकोघरमा जानको लागि कर गर्नुभयो र मलाइ पनि शर्मिलासँग कुरा गर्न पाइने भएकाले म पनि जान तयार भएँ। उहासँग घरमा पुगेपछि मैले सोचेझै उही शर्मिला मलाइ स्वागत गर्नको लागि चिया पकाएर तयार भएर बसेकी रहीछन् । मामा र म सँगै बसेर चिया खाँदै गर्दा मामाको फोन आयो र मामाले मलाइ भान्जा चिया र खाजा खाइसकेर मात्र जानुहोला मेरो बाटोको मिटिङ्गमा जानुपर्नेभयो भनेर शर्मिलालाइ भान्जालाइ राम्रोसँग खाजा खुवाएर पठा है भन्नुभयो र उनले पनि भइहाल्छनि भनिन् । अनि मामा गएपछि घरमा म र शर्मिलामात्र थियोँ । शर्मिला खाजा बनाउन थालिन् र खाजा बनाएपछि उनले भनिन चोटामा गएर बस्नु म खाजा लिएर आउँछु फोटो हेर्दै खाजा खाउँला भनिन र म पनि हुन्छ भन्दै चोटातिर लागेँ र खाटमा गएर बसेँ । उ पनि पछि पछि खाजा भुटेको चिउरा र दहि लिएर आइ र दाइ खाजा भनेर थाल समाउन दिइ म चिउरा टोक्दै थिए उचाँही एल्बम लिएर म छेउमै आएर फोटो हेरों भनि र म फोटो हेर्न थाले । त्यहाँ उसको एउटा ब्रामात्र लगाएको फोटो रहेछ । म त्यो फोटो हेरेर लठ्ठ परेँ किनकि त्यो फोटोमा उसको छातीको चुच्चो प्रस्ट देखिन्थ्यो । मैले उसलाइ सोधेँ यो फोटो कहिले खिचेको उत्तर आयो तिजमा खिचेको मैले अनायासनै भन्न पुगेछु यो ड्रेसमा तिमि सार्है राम्री देखिदीरहीछौ भनेँ उनी भने लजाउँदै थिइन । त्यतिकैमा मेरो हातमा एउटा लाइटर पर्यो र त्यो लाइटरमा बत्ती रहेछ । मैले भित्तामा बत्ती बाँले त्यसमा त एउटा नाङ्गो केटीको फोटो पो रहेछ । मलाइ रमाइलो लाग्यो र मैले सोधेँ तिमिलाइ पनि यस्तै हिरोइन बन्न मन लागेर त्यस्तो फोटो खिचेको हो भनेर सोधेको उसले हो भनेर मुन्टो हल्लाइ । मसँग पनि बहिनीको बिहेको लगि भिडियो खिच्न लगेको मुभी क्यामरा थियो मसँग, मैले भने तिमी फेरी त्यस्तै गरी बसत म तिम्रो भिडियो लिन्छु भनेको उ लजाइ । मैले नलजाउ कोही पनि छैन भने उसले मानिन र भनि मलाइ लाज लाग्छ भनि । मैले भने तिमीलाइ भिडियोमा कस्तो राम्रो देखिन्छ आफैंले हेर्नुमिल्छ भनेर सानो भिडियो बनाएर प्ले गरेर देखाएँ। त्यसपछि अरूलाइ नभन्नुहैत भनेर भिडियो खिच्न मानी र भित्र कोठामा गइ र ब्रा र प्यान्टमात्र लगाएर आइ र मैले ५ मिनेटको भिडियो खिचे सारै राम्रो देखिइन भिडियोमा । भिडियो खिचिसकेपछि उसले भित्र गएर टि–सर्ट पनि लगाएर आइ र भन्न थालि म पनि भिडियो हेर्ने भनेर र त्यतिकैमा मैले उसलाइ भिडियो देखाउन थाले र उ मेरो पछाडी आएर बसेर क्यामेरा हेर्न थालि उ यसरी बसि कि उसको छाती मेरो टाउकोमा ठोक्काएर बसी र मलाइ कता कता बासना ले छुन थाल्यो र भने नानु तिमि अगाडी बसेर हेर भने उ एउटा दुधे बालकले झै हुन्छ भनि र खाटको मुनी मेरो भाइमा टाउकोले अडेस लागेर मुभी हेर्न थाली । मलाइ कता कता काउकुती लागिराको थियो र मैले उसको कपाल सुम्सुम्याउन थाले। मैले कपाल सुम्सुम्याउन थालेपछि उसले मलाइ हेरी मैले पनि उसको मुख हेरें उसको मुख रातो भएको रहेछ । सायद उसलाइ पनि आनन्द आएको हुनुपर्छ । उसको मुख रातो भएको देखेर मलाइ अलिकति हिम्मत आयो र हातलाइ उसको घाँटी सम्म पुर्याए । उसको कुनै प्रतिक्रिया आएन मलाइ अझै हिम्मत बढेर आयो र उसको छातीमा हात राखिदिएँ। उ जुरूक्क उठी मैले तानेर खाटमा सँगै बसाएँ र टि-सर्ट बाहिरबाटै मैले उसको दुध माड्न थालेँ । एकछिन त चलमलाउँदै थिइ एकछिनपछि उ चलमलाउन छोडी र मेरो काखमा घोप्टो परी त्यसपछि मैले हात लुगाभित्र छिराएर उसको कलिलो मुन्टा चलाउन थालेँ । त्यसपछि उ पनि सलबलाउन थाली र सिक्सिकाउन थाली त्यसपछि मैले उसलाइ खाटमा उत्तानो पारेर सुताएँ र उसको टि-सर्ट पुन खोलेँ अहिले त भित्र लुगा लगाउन जाँदा उसले पहिलानै ब्रा खोलेर टि-सर्ट मात्र लगाएकी रहीछ । उसको अनारको दाना जस्तो दुध देखेर म त पागल नै भएँ । मैले बिस्तार उसको दुधको मुन्टा टोकिदिए त्यसबेला उ बोली कति बेस्कन टोकेको अलि बीस्तार गर्नु न त्यसपछि उसको कलिलो ऒठ चुसेर आनन्द लिन थाले । उसले पनि ऒठ चुस्न थालेपछि त उसको दुध मैले झन माड्न थाले । उ आ...................... आ....................... उ....................स....................... गर्न थाली त्यसपछि मैले उसको योनिमा हात पुर्याएँ उफ् भर्खर पलाएका भुत्लाहरूको बिचमा हात पुर्याए उसको पनि छिपछिप हिलो भैसकेछ । त्यसपछि उसको पाइन्ट मैले खोलिदिए र उसले रातो प्यान्टी लाएकी रैछ । त्यो पनि फुकालीदिएँ अब म हेरेको हेर्यै भए म उफ् त्यो पुती भर्खर पुटुस्स उठेको पुती मलाइ पागल नै बनायो मैले उसको पुती करीब १० मिनेट चाटिदिएँ । उ आँखा चिम्लिएर आ...................... आ....................... उ....................स....................... गर्न थाली र भनी कति कुराएको अब त नकुराउ म कुर्न सक्दिन भनी र मेरो लाडो झिकेर खेलाउन थाली मलाइ पनि अचाक्ली भयो र उसको मुख नजिकै लगेर मेरो लाडो राखिदिएँ । उसले मज्जाले चुस्न थाली र मलाइ पुरा विश्वास भयो कि यो उसको पहिलो सेक्स अनुभव होइन भनेर मलाइ पनि सार्है आनन्द आयो र अब झर्लाजस्तो भयो मैले थाम्नै सकिन उसको मुखमै मेरो भाइले छादिदियो उसले मज्जाले चुसेर सफा बनाइदिइ र मैले उसलाइ आफ्नो माथी राखे र उसको पुती फेरी चाट्न थाले। उसले पनि मेरो लाडो चुस्न छोडिन र करिब ५ मिनेट पछि मेरो लाडो पुन जुर्मुरायो र फुल्न थाल्यो त्यसपछि मैले उसको पुती भित्र छिराउन प्रयाश गरेँ । उसको पहिला देखिनै पुती पानी बगेर चिप्लो भइराखेको थियो । मेरो लाडो ५ इन्च लामो भएपनि सार्है मोटो छ । त्यही भएर आधी मात्र छिर्यो उसलाइ सार्है पिडा भएछ क्यार अइया..............................ऒ.................उफ्....................................... गरी मैले त्यसपछि उसको दुधको मुन्टा फेरी चुस्न थाले एकछिन पछि उसैले मेरो कम्मरमा समातेर तानेर बाँकी पनि पुर्रै भित्र छिराइ र मैले बिस्तार भित्र – बाहिर गर्न थाले उ पनि आनन्द मानेर हल्लिन थाली । र १० मिनेट पछि म झर्न लागे र स्पिड बडाए र उसले भनि बाहिर फाल्नु है भनी र मैले हुन्छ भनेर उसको भुडी भरी झारिदिएँ । उसले पछि फेरी चुसेर मेरो लाडो सफा पारिदिइ । र उसलाइ अंगालो हालेर ५ मिनट जति सुतिरह्यों र उसलाइ चुम्बन गरेर मैले कपडा लगाए उसले पनि कपडा लगाइ र मैले सोधे तिमिले पहिला पनि तिमिले यस्तो गरेको थियो भनेर सोधें उसले एकचोटी गरेको थियो भनिन २ वर्ष पहिला काठमाडों जाँदा दाइको कोठाको पल्लोपट्टी बस्नेले गरेको थियो भनी । अब तपाइसँग भनी र मैले उसलाइ काठमाण्डो आउने निम्ता दिए र उ २ महिना पछि आउने भनेर छुट्टीयों हामी र उ आज ६ महिना पछि काठमाण्डो अएकी छ काठमाण्डोमा के भयो अर्को भागमा..........................................क्रमश. . . . .

१५,०००/- जरिमाना

म भर्खर १६ बर्षको थिए , कक्षा ९ मा पढ्दै थिए । शनिवारको दिन म सँधै गोठालो जान्थे , किन भने शनिवार सबैजना घरमा ब्यस्त हुन्थे । एक दिनको कुरा हो , म गोठाला जाँदा खेरि एक जना मगरनी केटी पनि गएकी थिई । पहिला देखिनै देखेको तर त्यति धेरै बोलेको थिईन । हामी गोठालो जाँदा उसको भैसीले राँगा खोजेको रहेछ । मेरो राँगाले उसको भैसीलाई हाम्रै अगाडी लामो लाँडो निकालेर चिक्न थाल्यो । उसलाई लाज लागेछ र मुण्टो निहुराएर बसी रहि । अनि मैले सोधे “के भयो ? लाज लाग्यो हो?” उसले लजाउँदै “होईन” भनी । फेरि २-३ पटक जति चिकेको हेर्दा उसको पुतीबाट त पानी पो बग्न थाली सकेको रहेछ । मैले त्यती वास्ता गर्दिन थिए , किन भने म कहिले काँही चिकुवा फिल्म हेर्थे । त्यही भएर मलाई चाँहि सामान्य जस्तो लाग्थ्यो । त्यस पछि म चाँहि यसो मास्तिर गुलेली हान्न गाको त उसले त आफ्नो फ्रक खोली ओरी आफ्नो औला आफ्नै पुतीमा छिराउँदै रहिछ । मैले हेरि राखे , शायद उसले मैले हेरी रहेको देखेकी थिईन होला । एक छिन पछि म उसको छेउमा गए र “के गरेको?” भनेको त उ डराएर हतार हतार आफ्नो कपडा लगाउन थाली । अनि मैले भने “त्यो राँगा र भैसीले जस्तै गर्ने हो ?” उसले त सजिलै “हुन्छ” भनि । त्यस पछि मैले उसलाई चिक्न खोजेको त उसले मलाई “खै भैसी र राँगाले जस्तो गरेको?” अनि मैले भने “त्यही त गर्न लागेको नि ।” उसले भनि “राँगाले त पहिला भैसीको पुती चाटेको थियो ।“ मैले उसको कुरा बुझे र यसो पुती चाट्नलाई हेरेको त उसको पुती त बर्खाको हिलो बाटो जस्तो भएको रहेछ , पानी पानी । केही बेर उसको पुती चाटे र मेरो लाडो पनि चुस्न लगाए । मेरो लाडो चुसाउँदा मैले अलि बल गरेर ठेली दिएको त उ खोक्न थाली । “ल , अब चिकौ है त” भनेर उसलाई चिक्न थाले । पानी धेरै आयो भने त चिक्न पनि मजा हुने रहेछ । उसलाई मजाले चिके र चिक्दा चिक्दै मेरो फुँसी चाहि उसको मुखमा झारिदिए । मजाले “कति मिठो” भन्दै उसले फुँसी खान थाली । केहि बेर पछि “अब जाउँ” भन्दै भैसी र राँगा खोज्न थाल्यौ । हाम्रो राँगा र भैसीले छिमेकीको सबै धान खाईदेएर खत्तम पारेछ । मगरनीको पुती चिक्ने भएर फोकटमा १५,०००/- जरिमाना तिर्न पर्यो ।

सानिमालाई चिकेको

कुरा आजभन्दा करिब १५ वर्षको हो । त्यतिबेलामा म जम्मा १५ वर्षको थिएँ । म मामाघरमा गएको थिएँ । त्यतिबेलामा मेरी कान्छिसानिमा २3 वर्षको र विवाह गरेको थिएन । र सानिआमा मेरो बहिनी जन्मेको बेलामा दिदीलाइ सुत्केरी स्याहार्नको लागि भनेर पहाड रामेछापबाट हाम्रो घर पनौतीमा आउनुभयो । अनि मलाइ खाना खुवाउने देखि स्कुल पठाउने सम्मका सबैकाम उहाँलेनै गर्नुहुन्थ्यो । पहिला मेरो सानिमाको बारेमा केही कुरा गरों उहाँ एकदमै मोटी हुनुहुन्थ्यो मानौ उहाँको छाती एकदम ठूलो थियो अनि मान्छेचाँही अलि होची हुनुहुन्छ । उहाँ हिड्दा अलि नसुहाउने देखिन्थ्यो । तरपनि उहाँको अनुहार भने एकदम राम्रो थियो गोरी हुनुहुन्थ्यो ।एकदिन मलाइ खाना दिएर सानिमा कता जानुभयो । म खाना खाइसकेपछि हतार हतार स्कुलजानलाइ पाइन्ट लगाउन लागेको थिए मलाइ पिसाब लाग्यो म हतार हतार करेसामा गएर पिसाब फेर्न थालेँ । म एकदम झस्के जब देखेँ कि मैले पिसाब फेरेको मेरो सानिमाले हेरी राख्नुभएको रहेछ मेरो मुख रातो भयो उहाँले गधा तलाइ लाज लाग्दैन भन्नुभयो । मैले गल्ती भयो बुबाको अगाडी नभन्नु है भने उहाँले मैले भनेको मान्ने हो भने भन्दिन्न भन्नुभयो मैले हुन्छ भने र स्कुल गएँ स्कुलबाट आएपछि खाजा खाए मैले सानिमाको मुख हेर्न सकिन लाजले र आफ्नो काम गर्न थाले । त्यो दिन त्यतिकै गयो पर्सीपल्ट शनिबारको दिन थियो र बुबा खेतमा जानुभएको थियो र त्यो दिन ४ गते पनि परेको थियो आमा भाइलाइ खोप लगाउन स्वास्थ्य चौकीमा जानुभएको थियो । घरमा म र सानिमा मात्र हुनुहुन्थ्यो र सानिमाले मलाइ बोलाउनुभयो र भन्नुभयो बाबु माथि आउ र म पनि माथि चोटामा गएँ र सानिमाले भन्नुभयो बाबु मलाइ जिउ दुख्यो अलिकति तेल लगाइदेउन भन्नुभयो र नुहाउन लागेको जस्तो पेटिकोटमा मात्र हुनुहुँदो रहेछ र मलाइ हिजोको कुरा सम्झेर डर लागिराको थियो र आज्ञाकारी बालक जस्तो हुन्छ भनेर तेल लगाइदिन थाले उहाँले अगाडीपनि तेल लगाइदेउ बाबु भन्नुभयो र मैले हुन्छ भनेर अगाडी पनि तेल लगाइदिन थालेँ। तेल लगाइदिने क्रममा ढाडमा लगाइसकेपिछ उहाँले अगाडी पनि भन्नुभयो मलाइ लाज लागेर आयो र अगाडी पनि भनेँ उहाँले हो भन्नुभयो र विस्तारै अगाडी पनि तेल लगाइदिन थाले उहाँले पेटिकोट तल सानुर्भयो मलाइ अस्सह्य भए र आयो तै पनि केही गर्ने आँट आएन र मालिस गरिदिदैँ गए मालिस गरिदिँदा उहाँ त झन आनन्द मानेर पो बस्नुभयो । उहाँले अलि तल पनि मालिस गरिदे बाबु भन्नुभयो मैले हुन्छ भनेर मालिस गर्दै जाँदा म सानिमाको ठ्याक्कै योनिमा पुँगे पुरा जंगल रैछ मैले केटीको योनि पहिलो पल्ट छोएको मलाइ सार्है अर्कै के के छोए जस्तो भयो तर उहाँले मेरो हात च्याप्नुभयो उहाँको खुट्टाले मलाइ पनि आनन्द आयो र उहाँको योनि चलाइदिए बिस्तारै उहाँ जुरूक्क उठेर बस्नुभयो मलाइ डर लाग्यो तर उहाँले मलाइ अंगालो हाल्नुभयो मेरो गाला टोकिदिनुभयो । मैले यो भन्दा अगाडी कुनै केटीलाइ चिकेको थिएन तर चिकेको देखेको थिएँ । उहाँले मलाइ ब्लाउज खोलेर बाबु बु बु खा भन्नुभयो आह उहाँको दुध सार्हैठूला थिए लगभग सिरानी पुग्ने र च्याप्प समाते उहाँले आ……………हा…………………आउच्…………… भन्नथाल्नुभयो र पछि म पनि उहाँको दुध चुसिदिन थाँले त्यतिबेला मैले सानैमा एउटा यौन उपन्यास पढेको थियँ । मलाइ पनि मज्जा आउन थाल्यो र त्यो बेलामा सानिमाले सोध्नुभयो बाबु तैले कसैलाइ यसरी चिकेको थिइस् भनेर मैले छैन भने…………. ल त्यसो भए आज मलाइ चिक है भन्नुभयो मलाइ पनि के खोज्छस् कानो आँखो भनेझैं भयो र हुन्छ भने र दुध जति चुस्यो त्यती सानीआमाले मलाइ नजिक तान्न थाल्नुभयो । र बिस्तारै म पनि तल सर्दै जान थाले जब म पेटिकोट नेर पुँगे उहाँको पेटिकोटको इजार फुकालेर पेटीकोट तलसाँरे म हेरेको हेर्यै भए । सायद मैले पहिला कुनै केटीको पुती त्यसरी नदेखेकोले हुनसक्छ म सार्है अत्तालिएँ र च्याप्पै उहाँको त्यो भुत्लामा हात राँखे उहाँले आखाँ चिम्लिनुभयो र कम्मर उठाउनुभयो र म पनि मज्जाले उहाँको योनी चलाउन थालेँ र त्यहाँबाट र पानीपो आयो मलाइ अचम्म लाग्यो र भनेँ सानिमा तपाइले किन मुतेको उहाँले यो मुतेको होइन मोरा यो त यस्तै हुन्छ भन्नुभयो र यसो गनुर्पछ भनेर मेरो लाँडो बाहिर निकाल्नुभयो मेरो लाँडो सानो भएपनि मोटो थियो र उहाँले व हो कत्ति मोटो भन्नुभयो यति भनुन्जेलसम्म मेरो लाँडो पहिलानै ठन्कीसकेको थियो । उहाँले मेरो लाडो चुस्न थाल्नुभयो मलाइ त उँडु की के गर्रो भयो र यो भन्दा पहिला मैले एकचोटी हस्ते हानेको थिएँ र म एकदम छिटो मेरो लाँडोबाट तातो पिच्करा……. छुट्यो र म गलेँ उहाँले सफासँग चाटीदिनुभयो र मलाइ पनि उहाँको योनी चाट भन्नुभयो सुरूमा त घिन लागेर आयो तर पुती चिक्न पाउने आशले उहाँको पुती चाट्न थालेँ मैले र उहाँले मेरो लाडो चलाउन छोड्नुभएन मैले जति चाट्दै जान थाले उहाँले त्यती मेरो मुन्टो उहाँको तिघ्राले च्याप्न थाल्नुभयो र मैले पनि असाध्यै मज्जाले चाटिदिएँ । त्यो बेलामा उहा आ………………………………उ……………………………….अ…………………इ……………… भन्दै हुनुहुन्थ्यो । र सँगसङ्गै मेरो लाडोले पनि फेरी आकार लिन थाल्यो र त्यो बेलामा उहाँलाइ अस्सह्य भएछ र बाबु अब मलाइ चिक भन्नुभयो मैले एकछिन न कस्तो मज्जा आउँदैछ भने र फेरी चाट्न थालेँ । अ…हा…….ऊ…………… च…………………. गरी कराउन थाल्नुभयो र उहाँ आफै आएर मेरो लाडो समातेर मलाइ खाटमा सुताउनुभयो र आफैले मेरो लाँडोको टुप्पोलाइ आफ्नो पुतीको मुखमा राखेर बिस्तारै बस्नुभयो म माथि अलिकित मात्र छिर्यो र एय्या भन्नुभयो र उहाँ सुत्नुभयो र म माथि बाट आएर बस्तार फेरी पुतीको मुखमै राखेर बिस्तारै धक्का दिएँ यसपाली अलि बढी बाढी आएको रहेछ भित्रबाट फुत्तै भित्र छिर्यो र उहाँले अलि बिस्तार दुख्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मैलेपनि हवस भनेर बिस्तार गर्न थाले र अब उहाँलाइ पनि पिडा हराएछ जस्तो छ कम्मर उचाल्न थाल्नुभयो र मैले पनि जोडले भित्र बाहिर गराउन थालेँ त्यो बेलामा उहाँको मुख बाट उफ्…………………आ……………………आउच…………………………….. अलि सार्हो जस्ता शब्द निस्कदै थियो मलाइ १० मिनेटपछि भत्रैदेखि केही कुरा खस्न लागेको जस्तो भयो र मैले भित्रै भित्तामा पुग्ने गरी झड्का दिए उहाँलेनि मलाइ बेस्कन च्याप्नुभयो । र मेरो माल उहाँको पुतीभित्रै खस्यो यति हुन २ घण्टा लाग्यो र हामीले हतार हतार लुगा लगायौ र सानिमाले मलाइ म्वाइँ खानुभयो र मैलेपनि आज उहाँको बिहे भैकनपनि उहाँको २ वटा छोराछोरी भैसके र आजपनि हामी मौका मिलेपछि चिकी हाल्छौ ………………………

पहिलो चिकाइ:

पहिलो चिकाइ:: जतिजति लाँडो तातिदैं जान्थ्यो म उत्तिनै छिटो कम्मरको बलले धक्का मार्दै गएँ झन्डै १५ मिनेट जति मथेपछि मेरो लाँडोले नौनी फाल्यो फच्याक फच्च फच्च गरेर । केटीको पूतीबाट लाँडो निकालेर हेरेको रगतै रगत । केटीको भर्जिन झिल्ली च्यातिदा त्यसको रगत मेरो लाँडोमा लागेको रहेछ । रगत त्यतिधेरै नभए पनि केटीको तिघ्रासम्म चुहिएको रहेछ । टबेल निकालेर पुछि दिएँ ।
म एउटा खानेपानीको सर्वेका लागि त्यहाँ पुगेको थिएँ । पहाडको त्यो ठाउँमा खानेपानीको आयोजना पुग्नु ठूलै उपलब्धी थियो त्यसैले जिल्ला खानेपानी कार्यालयका ओभरसियर त्यहाँ पुग्नु भनेको गाउँलेहरुलाई राज्यका सबैभन्दा ठूलो मान्छे पुगे बराबर थियो ।
गाउँका प्रधानपञ्चको ठूलै फूर्ति थियो उनी आफ्नै पहुँचले खानेपानीको यो योजना गाउँमा आएको देखाउन चाहन्थे । यथार्थ के थियो भने विश्व बैंकको ठूलै ऋणमा बनाउनु पर्ने योजना अन्त लाँदा लागत बढी पर्ने भएकाले हामीले यस गाउँमा ससानो स्तरको एउटा खानेपानी योजना हालिदिएर कागजमा ठूलो र बृहद् योजना देखाएर बजेट सिध्याउनु थियो ।
यसमा मन्त्रीदेखि लिएर रापंससम्मको ठूलो भूमिका थियो । म काठमाडौंको बासिन्दा भरखर कोर्ष सिध्याएर आफ्ना अञ्चलाधिस मामाको सिफारिसमा ओभरसियरको जागिर पाएर पहिलो पटक अनुभवका लागि दुर्गम जिल्लामा फगेको थिएँ । अनुभव के भन्नु विश्व बैंकको ठूलै प्रोजेक्ट भएकाले मामाले नै भनसुन गरेर यहाँ दरबन्दी मिलाई दिनुभएको थियो ।
पहिलो जागिरको पहिलो सर्वे भएकाले म जति उत्साहित थिएँ त्यतिनै दिनभरिको हिडाईले थाकेर चुरचुर भइसकेको थिएँ । प्रधानपञ्च थिए थामबहादुर आले । म गाउँ पञ्चायतको कार्यालय खोज्दै पुगें । गाउँ पञ्चायतको कार्यालय स्कूलसँगै थियो ।
प्रधानपञ्चजीसँग चिनापर्चीपछि उनी मेरो स्वागतको भब्य तयारीमा लागे ।
“आलेज्यू यता होटल कहाँ छ नि” काठमाडौंमा जन्मे हुर्केको मेरो स्वभाविक प्रश्न सुनेर प्रधानपञ्चजी अट्टाहास छोडेर हाँस्न थाले ।
“हा॥हा॥हा॥ होटल के भन्नु भाको ओभरसेठ साप पहाडको यस्तो गाउँमा । बस्ने खानेका सेवा त हामी गरिब गुरुवाले जुटाइ हाल्छौं नि“ उनको कुराले मलाई अली राहत भयो ।
dhudh1प्रधानपञ्चजीले आफ्नै घरमा खानपिनको पूरा बन्दोबस्त गरेका थिए । साँझ परिसकेको थियो । पेट्रोम्यासको उज्यालोले आगन दिउँसोझैं उज्यालिएको थियो । पहाडको त्यो गाउँमा प्रधानपञ्चजीको घर दरबारभन्दा कुनै कम थिएन ।
टन्ने नोकर चाकर प्रधानपञ्चजीको रबाफ गाउँ पञ्चायतको कार्यालयमाभन्दा बढी उनको घरमा देखिन्थ्यो । चालीस नाघेका प्रधानपञ्चजी मान्छे रसिक रहेछन । गाउँ पञ्चायतबाट फर्कदै गर्दा मलाई गाउँतिरको चल्छ भनेर सोधे ।
सुरुमा त अकमक्क परे म अलमलिएको देखेर उनले मुठ्ठी पारेर बूढी औला मुखतिर लगेर भने तीनपाने । काठमाण्डूमा कलेज पढ्दा साथीहरुसँग एक पटक भक्तपुरे रक्सी खाएको सम्झनाले एक पटक त आंगै जिरिंग भयो ।
सँगै सर्वेका सामान बोकेर गएको रामबहादुर पियनले मेरो जवाफै नपर्खी थाकेको बेलामा चलिहाल्छ नि हजूर भनेर चाकडी गरयो । मेरो मन त मानेको थिएन तैपनि ३ दिनदेखिको हिडाईले थाकेर लखतरान भएको मैले पनि रामबहादुरको कुरामा सहमति जनाएँ ।
कुखुरा काटेर पहाडको ताजा काँक्रा काटेर विभिन्न थरिका परिकारसहित बेलुकाको हाम्रो भोजन सुरु भयो । प्रधानपञ्चले उनको त्यो मगर गाउँमा आफ्नो संस्कृतिअनुसार बेलुका घाटु नाच नचाए ।
नाच्दा नाच्दै एउटी मगर्नी केटी आएर मेरो हात समाएर तानी । अब त नाच्नुपर्छ प्रधानपञ्चले उर्दी जारी गरे । मलाई नाच्न त के आउँथ्यो । तीनपानेलॆ अलिअलि छुन थालेकाले गएर हल्लिदिएँ । सिनेमा पर्दाहरुमा हिन्दी सिनेमाका नर्तकीहरुलाई पैसा दिने गरेको दृष्य देखेको थिएँ त्यही सम्झेर ५० को नोट नाच्ने केटीको टाउकोमा सिउरी दिएँ ।
त्यो गाउँमा ठालूहरुबाहेक अरुले त्यसरी पैसा दिने चलन रहेनछ । त्यो केटीले कृतज्ञतापूर्वक मेरो मुखमा हेरी मैले आँखा झिम्क्याई दिएँ । प्रधानपञ्चसँगै बसेर खाइरहेको मेरो यो कि्रयाकलाप प्रधानपञ्चको आँखाबाट लुक्न सकेको थिएन । “पिर मान्नु पर्दैन ओभरसेठ साप बेलुका यसैलाई जिउ थिच्ने व्यवस्था मिलाई दिनुछु“ प्रधानपञ्चले विस्तारै मेरो कानमा भन्दा पो म झसंग भएँ । “ए होइन होइन त्यस्तो केही होइन” भरखर २५ पुगेर २६ लागेको मेरो मुखबाट प्रतिकि्रया निस्क्यो ।“केही हुँदैन ओभरसेठ साप तपाई हाम्रा लागि भनेर आउनु भएको छ तपाईले हाम्रो प्यास बुझाउन आँट्नु भएको छ भने हामीले तपाईको प्यास बुझाउन नसक्ने भने म केको प्रधानपञ्च । नेपालमा वीरेन्द्र महाराजको राज चल्छ भने यो गाउँमा मेरो राज चल्छ बुझ्नु भयो । के ठानेको मलाई” तीनपानेले तातिन थालेका प्रधानपञ्च गर्जिन थाले ।
परै बसेर खानपिनसँगै प्रधानपञ्चका नोकर्नीहरुसँग जिस्किरहेको रामबहादुर अचानक प्रधानपञ्च चर्किन थालेको देखेपछि कुरै नबुझि हजुर सोह्रै आना ठिक हो हजुर भन्न थाल्थ्यो । मलाई पनि प्रधानपञ्च चिढाउनु थिएन मैले पनि “तपाईको जो मर्जी भोलि फेरि सापकोटा ओभरसियर आएर गाउँमा यस्तो गरयो भन्न पाउनु हुन्नू“ भने।
“मगरको बच्चा हुँ मेरो दुई जिब्रो छैन । तलमाथि परे तह लगाउन मैले जानेको छु तपाईलाई अतिथि सेवाल गर्न पनि मैले नपाउनु” उनको तर्कसँग सहमति जनाएँ ।“रात छल्लंगै पार्ने विचार छ कि क्या हो“ प्रधानपञ्चकी बूढीले कराइन ।
हातमा बाँधेको रोलेक्स घडी हेरे । भरखर नौ बजेको रहेछ । पहाडी गाउँमा नौ बज्नु भनेको मध्यरातै बराबरनै हो । लौ न लौ भन्दै मैले पाँचौं गिलास घुड्क्याएँ र प्रधानपञ्चजीको गेस्ट हाउसमा परिणत गरिएको नयाँ घरको माथ्लो तलातिर लागेँ ।
भित्र सानो टुकीको मन्द उज्यालो थियो । सल्लाको काठै काठले बनेको त्यो नयाँ घरमा सल्लाको मादक बास्ना छरिएको थियो । म गाउँको शुद्धको कोदाको तीनपानेले लठ्ठ भएको थिएँ । कोठामा पसेर ढल्कीएको थिएँ । थकाई र मदिराको मातले आँखा लागेछ ।
ढोका बिस्तारै चुइय गर्यो । हातमा दियालो बोकेकी त्यही केटी ढोकाबाट छिरी । म झस्कँदै को हँ भनेर उठें “हजूर म मालिकले जिउ थिचिदिन पठाउनु भएको“ केटीले लजाउँदै भनी ।
“ल आउ आऊ“ मेरो निमन्त्रणा थियो । केटी मेरो खुट्टातिर बसेर खुट्टामा तेल लगाई दिन थाली । उस्को त्यो नरम हात बिस्तारै मेरा खुट्टा पिडुँलाहुँदै तिघ्रातिर बढ्न थाले ।
ऊस्ले तिघ्रा मिच्न थालेपछि मेरो २६ वर्षे जवानी पनि उम्लीन थाल्यो । जुरुक्क उठेर च्याप्प समातेर मुखमा मुख जोडेर कस्सेर म्वाई खाएँ । “छ्या यो सर तू “उम्कने प्रयास गरेर उसले भनी ।
भरखर १५ पुगेर १६ लागेकी त्यो मगर्नी केटीका गाला पनि पाकेर फुट्लाजस्ता भएका स्याउजस्तै थिए भने ओठ पनि सुन्तला केस्र भन्न सुहाउने टम्म मिलेका थिए । “केको छ्या नि अब“ मैले आफूतिर तान्दै भने ।
मधुरो दियोको जस्तो त्यो उज्यालोमा त्यो केटीका सेक्सी देखिएकी थिई । पातलो सूतीको चोलो र लुंगी बेरेकी केटीले अलि असहज मानेजस्तो लागेपछि आफूतिर तानेर खाटमा बसाउँदै बिस्तारै साउतीको स्वरमा सोधे “तिम्रो नाम के नि“
केटीले लजाउँदै भनी “सीता मगर“ । “घर कहाँ नि ” वातावरणलाई सहज बनाउने प्रयास गर्दै सोधे । मनले त अहिलेनै समातेर निचरी हालूँ भनिरहेको थियो ।
फेरि गाउँको कुरा हल्लाखल्ला गरि भने प्रधानपञ्चले जिउमात्रै थिच्न पठाएकी हो भने त भोलि बिहानै गाउँ छोड्नु पर्छ । यो कुरा अञ्चलाधिस मामाले थाह पाए भने के होला सानैदेखि मामाघरमा हुकेृको मलाई मामाको असाध्यै डर लाग्थ्यो ।
यस्तै कुरा सम्झेर समाई सकेको हात पनि छोड्दै मैले सोधें । “आबुई यो सर त किन डराको हौ“ उस्ले हाँस्दै भनी । यसले मेरो हिम्मत बढ्यो ।
“यस्तो काम पहिले पनि गरेकी थियौ“ मैले हिम्मत जुटाएर सोधें । “के जिउ थिच्ने” सीताले नबुझेजस्तो गरेर सोधी । ऊ यतिखेर फेरि खुट्टा थिच्ने उपक्रम गर्दै थिई ।
मोही माग्नु अनि ढुंग्रो लुकाउनु झै भनेर मैले सिधै प्रश्नले आक्रमण गरे “लोग्नेमान्छेसित…बाँकी शब्द मैलै जानीजानी अधुरै छाडें ।
मेरो मुखमा हेरेर फिस्स हाँस्दै उसले भनी “छ्या हामी त्यस्तो खालको मान्छे होर हामीलाई छुने कसको हिम्मत । “ “अनि कसरी मान्यौ त अब भने म निस्फीक्री भइसकेको थिएँ आफ्नो तातिइसकेको मनलाई धैर्यतापूर्वक बाँधेर सोधे ।
“मालिकले पनि भन्नुभयो अघि तपाईले बक्सिस पनि धेरै दिनु भयो त्यसैले” जवाफमा कुनै छलकपटल थिएन । ओहो अघि मैले दिएको जाबो ५० रुपैयाँको नोट पनि त्यतिधेरै । धन्न नेपाल धन्न नेपालको ग्रामीण परिवेश ।
“ए त्यसो पो लौ त्यसो भए“ गाउँको कोदोको लोकल रक्सीले मातिएको म पनि मूडमा थिएँ पस्रबाट सयको नोट निकालेर हातमा थमाएँ । सयको नोट जीवनमा पहिलो पटक हातमा परेपछि केटीका ससाना चिम्से आँखा आश्चर्यले फैलिए । “ यो किन नि सर“ हातमा परेको सयको नोटलाई अविश्वासको भावले पल्टाएर हेर्दै उसले सोधी ।
“तिम्रो कुमारीत्वको मोल भनौंजस्तो भएको थियो त्यसो भन्नु उसले मप्रति गरिरहेको आदरको अपमान जस्तो लाग्यो र भने “राखन“ ।
उस्ले चोलीको माथ्लो भाग तानेर सयको त्यो नोट त्यहाँ घुसार्न खोजी त्यसो गर्दा उसका पुष्ठ बक्ष देखियो । मैले आफूलाई रोक्न सकिन र हात अघि बढाएर उसको त्यही दूध समाएँ । केटी झसंग भएर आफूलाई अलि पछि तानी । मैले छोड्दै छोदिन च्याप्प समाएर चोलोमाथिबाटै विस्तारै दूध माड्न थालें । भरखर जवानीमा प्रवेश गरेकी केटीको दूध कटमिरा अम्बाजस्ता थिए । जति जति दूध समाउँदै जान्थें त्यतिनै मलाई मजा आउन थालेको थियो ।
विस्तारै चोलीको टाँक खोले । भित्रबाट केही नलाएका केटीका दूध उड्न लागेका परेवाका बचेराजस्तो गरी फुत निस्किए । अब म उन्मत्त भइसकेको थिएँ ।
दुईटै दूध च्याप समातेर मजाले मोल्न थाले । त्यो मन्द उज्यालोमा उसको खैरो रंगका दूधको मुन्टा क्याटवरी चकलेटजस्तो देखिइरहेको थियो । मुख त्यही गाडेर क्रमसः चुस्न थालें केटी छ्या सर कुतकुती लाग्यो भनेर हाँस्न थाली । मैले आफ्नो पाइन्ट खोलें र उत्तेजित भइसकेको मेरो लिंगमा ल्याएर केटीको हात राखिदिएँ ।
केटीले च्याप्प समाई म भने उसको उसको दूध चुस्न थालें । केटीको फरिया एक छेउबाट तानें मंगोलियनहरुको त्यसै पनि शरिरमा रौं कम हुन्छ त्यसमाथि भरखर १५ पुगेर १६ लागेकी त्यो केटीको पूतीको माथ्लो भागमा अलिअलि कैला रौं मात्र थिए ।
पुक्क उठेको उसको त्यो अंगले मलाई आमन्त्रण गरिरहेको थियो । पूतीमा हात पुर्र्याएँ रसाउन थालेको थियो । उत्तानो पारेर खाटमा सुताएँ । आफू माथिबाट चढें उसको पुष्ट पूतीमा मेरो तातिएको लाँडो पसाउन खोजें पहिला पस्दै पसेन ।
त्यसपछि उस्का दुबै तिघ्रालाई दुईतिर फैलाएर आफ्नो लाँडोको टुप्पा पूतीको मुखैमा जोडेर कस्सेर एक धक्का लगाएँ । “ऐया“ केटी पीडाले चिच्याई मेरो लाँडोको सुपारी भित्र पसेछ । त्यसपछि मैले केटीको मुखमा मुख जोडेर ओठ चुस्न थाले हात भने उस्को भरखर फैलने उपक्रममा रहेका दूध मोल्नमा व्यस्त थिए । केही सारो केही गिला ती दूधले मेरो उत्तेजना बढाई रहेका थिए ।
अलिअलि मात्र छिरेको लाँडोलाई हातले समाएर पूतीमा पूरै छिराउने प्रयास गर्दै कम्मरले धक्का मार्न थालें ।
“ऐयाऽऽऽ ऐयाऽऽऽ आमाऽऽऽ आमाऽऽऽबुवा हौऽऽऽ मरें सरऽऽऽ विस्तारैऽऽऽ मरेंऽऽऽऽ ऐयाऽऽऽऽ ऐयाऽऽऽऽ“ केटीको मुखबाट आवाज निस्किदैं थियो ।
म भने आफ्नो धक्काको क्रम बढाउँदै थिएँ । जतिजति लाँडो तातिदैं जान्थ्यो म उत्तिनै छिटो कम्मरको बलले धक्का मार्दै गएँ ।
ऐयाऽऽऽऽऽ ऐयाऽऽऽऽऽऽऽ उफऽऽऽऽऽऽआमा हौऽऽऽऽऽऽ स्वाँऽऽऽऽऽस्वाँ… ऽऽऽऽऽऐया हौ ऽऽऽऽऽऽमरे ए सर मार्ने……ऽऽऽकि क्या…॥ होऽऽऽऽऽ ऐयाऽऽऽऽऽ ऐंयाऽऽऽऽ आमा आमौंंंंं……ऽऽऽऽऽस्वाँऽऽऽऽस्वाँऽऽऽऽऽ
केटीको मुखबाट निस्किरहेको आवाजले मलाई झन मज्जा आइरहेको थियो । पूर्ण उत्तेजनामा आइसकेको थियो जोसमा केटीका गाला करयाप्प टोके । ऐया केटी चिच्याई ।
झन्डै १५ मिनेट जति मथेपछि मेरो लाँडोले नौनी फाल्यो फच्याक फच्च फच्च गरेर । केटीको पूतीबाट लाँडो निकालेर हेरेको रगतै रगत । केटीको भर्जिन झिल्ली च्यातिदा त्यसको रगत मेरो लाँडोमा लागेको रहेछ । रगत त्यतिधेरै नभए पनि केटीको तिघ्रासम्म चुहिएको रहेछ । टबेल निकालेर पुछि दिएँ । जीवनको पहिलो समागमले मलाई जुन मज्जा आयो त्यसका लागि म जुन मूल्य तिर्न पनि तयार थिएँ । भर्जिन केटी यहाँ त मेरो लागि सित्तैमा उपलब्ध थिई । पहिलो पटक भर्जिनिटी भंग गर्नुमा जुन मज्जा आउँछ त्यो जीवनभर यौनकि्रडा गर्दा पनि आउँदैन ।
त्यसलाई मैलै रातभरमा चार चोटी चिके । भोलिपल्ट थाह पाएँ त्यो त ज्वरो आएर थलिइछ ।